بازیابی طلای پلاسری با استفاده از دستگاه نلسون و میز جمنی (مطالعه موردی: کوه زر دامغان)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1محمود عبدالهی ؛ 2مهدی ذاکری
1دانشگاه تربیت مدرس
2جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
امروزه استفاده از سانتریفیوژ نلسون و میز جمنی در بسیاری از کارخانجات فراوری طلای پلاسری در دنیا جایگزین جداکننده‌های ثقلی متداول همچون جیگ ، اسپیرال ومیز نرمه شده‌اند. دستیابی به بازیابی 90 تا 95 درصدی در کارخانجاتی که از این دستگاه‌ها استفاده کرده‌اند باعث استفاده روز افزون این دستگاه‌ها در کارخانجات طلای پلاسری گردیده است. هدف این مقاله بررسی افزایش بازیابی طلای پلاسری کارخانه طلای پلاسری کوه زر دامغان با استفاده از سانتریفیوژ نلسون و میز جمنی است. نمونه‌های مورد آزمایش با عیارppm52/0 از ترانشه‌ای که خوراک کارخانه را تامین می‌کرد، انتخاب شد. پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌های نلسون، میزان نرخ خوراک دهی خشک، سرعت دورانی جام دستگاه و فشار آب بودند که در نهایت بهترین بازیابی درنرخ خوراک‌دهی 420 گرم بر دقیقه ، سرعت دورانی 80 درصد سرعت نهایی و فشار آب psi 3 ،معادل92/93 درصد با عیار کنسانتره ppm8/19 حاصل شد. کنسانتره حاصل از آزمایش بهینه شده نلسون به عنوان خوراک میز جمنی استفاده گردید. پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌های میز جمنی عبارت از فرکانس میز، دبی آب شستشو و نرخ خوراک‌دهی بود که پس از انجام آزمایش‌های لازم مقادیر بهینه آنها به ترتیب برابر 300 دور بر دقیقه،2/5 لیتر بر دقیقه و 1/0 کیلو گرم بر دقیقه حاصل شد. بازیابی در شرایط فوق الذکرمعادل 97/87 درصد و عیار کنسانتره ppm60 بوده است.

کلیدواژگان
طلای پلاسری؛ جدایش ثقلی؛ میز جمنی؛ سانتریفیوژ نلسون

______________________________________________
http://www.mediafire.com/download/0ksayx8fzm704nd/594.pdf
 
بالا