بازیابی کنسانتره آهن از باطله کارخانه کانه آرایی معدن مس مزرعه

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بازیابی کنسانتره آهن از باطله کارخانه کانه آرایی معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و تجزیه و تحلیل نتایج به روش کمترین مربعات جزیی


نویسندگان
پرویز پورقهرمانی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده
در این مقاله فرآوری کنسانتره آهن از باطله های کارخانه معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و بر اساس طرح آزمایش تمام فاکتوری مطالعه و سپس نتایج روش مدل سازی حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که با استفاده از یک مرحله جدایش مغناطیسی تر تهیه کنسانتره آهن با بازیابی و عیار مناسب آهن به راحتی میسر بوده ولی حذف مواد مزاحم نظیر گوگرد و سیلیس به راحتی امکان پذیر نیست. برای حذف مواد مضر تا حد مجاز درکنسانتره آهن حداقل به دو مرحله جدایش مغناطیسی و خردایش بیشتر نیاز است. مطالعات تکمیلی مشخص کرد که با خردایش باطله تا 230- مش (62- میکرون) و با دو مرحله جدایش مغناطیسی تر امکان تهیه کنسانتره با بازیابی های 92-78 درصد آهن با عیار های آهن 30/69-2/67 درصد و با عیارهای سیلیس7/3-5/4 درصد بسته به پارامتر های عملیاتی در جداکننده های مغناطیسی امکان پذیر می باشد و میزان گوگرد بسیار ناچیز و زیر حد حساسیت روش های آنالیز گزارش (%001/0) شد. استفاده از روش آنالیز حداقل مربعات جزیی مدلی با سه مولفه اصلی را ارایه داد که می­تواند بطور همزمان11/92 درصد از واریانس کل پاسخ­ها را تشریح و حدود 73 درصد از واریانس کل پاسخ ها را پیش بینی کند. نتا یج مدل­سازی حداقل مربعات جزیی نشان داد که به ترتیب میزان خردایش و سپس به ترتیب شدت جدایش های مغناطیسی مرحله دوم و اول بیشترین نقش را در تهیه کنسانتره مطلوب آهن دارند. با بررسی نمودار مطلوبیت مشخص شد که میدان بهینه وسیعی برای دستیابی به کنسانتره مطلوب وجود دارد که با آزمایش های انجام گرفته تأیید شد.


کلیدواژگان
باطله معدن مزرعه؛ جدایش مغناطیسی؛ کنسانتره اهن؛ روش PLS
________________________________________
https://www.mediafire.com/?561k8pgtlsll6g8
 

grade-one

عضو جدید
آفرین مهندس. خلاصه و مختصر و کامل نوشته شده. سپاسگزارم.
 
بالا