بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ کنسانتره تشویه شده سولفید روی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1سید محمد جواد کلینی ؛ 1حسین مهرپویا؛ 1محمود عبدالهی؛ 2کمال صابریان
1دانشگاه تربیت مدرس
2پژوهشگاه علوم و فنون

چکیده
کنسانتره سولفید روی تولیدی از سنگ معدن ایرانکوه اصفهان حاوی مقادیری از ایندیم است.در این مطالعه شرایط بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ خنثی کنسانتره تشویه شده سولفید روی مورد بررسی قرار گرفت. پسماند لیچینگ کنسانتره سولفید روی مورد بررسی حاوی ppm 145 ایندیم بود. مقادیر بهینه عوامل موثر بر لیچینگ ایندیم از پسماند، شامل غلظت اولیه محلول اسیدسولفوریک، دما، زمان لیچینگ و مقدار سولفید سدیم جهت احیاء آهن به ترتیب 100 گرم بر لیتر، دمای C °90، زمان 3 ساعت و 5/1 برابر نسبت استکیومتری با آهن به دست آمد. ایندیم از محلول لیچینگ به صورت انتخابی رسوب داده شد و محلول غلیظ ایندیم مناسب برای انجام فرآیند استخراج حلالی تهیه گردید. برای رسوب انتخابی ایندیم، در دمای C°90، pH محلول لیچینگ به وسیله آمونیاک به 6 رسانده شد و درزمان10 دقیقه رسوب ایندیم به دست آمده حاوی ppm 2650 ایندیم بود. سپس رسوب به دست آمده با محلول اسیدسولفوریک گرم حل و محلول حاصل مورد بررسی آزمایش‌های استخراج حلالی و سمنتاسیون با پودر روی قرار گرفت. بازیابی کل ایندیم ازپسماند لیچینگ خنثی کنسانتره تشویه شده سولفید روی بیش از 92 درصد و خلوص محصول نهایی 5/94 درصد به دست آمد.

کلیدواژگان
ایندیم؛ لیچینگ؛ رسوب انتخابی؛ استخراج حلالی؛ سمنتاسیون

____________________________________
http://www.mediafire.com/download/a9kxq42w21czu1z/506.pdf
 
بالا