بررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

P a N a H

کاربر ممتاز
عنوان مقاله : بررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

نویسندگان : دکتر احمد خدامی پور، وحید محمدرضا خانی، رحمت اله هوشمند زعفرانیه

عنوان مجله : تحقیقات حسابداری وحسابرسی( شماره نشریه : 20) سال انتشار : 1392

چکیده :
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.


فایل PDF:
007.pdf 
بالا