بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1]بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)[/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 1، دوره 18، شماره 62، بهار 1390، صفحه 17-48 اصل مقاله (235 K)
نویسندگان
1احمد احمدپور؛ 2محمد کاشانی پور؛ 3محمد رضا شجاعی
1دانشیارگروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
3کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

چکیده
این مقاله به‌طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک‎ها متمایل است، با این حال بانک‎ها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‎ها دارند. بنابراین، آن‌ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه‌کنند. از این‌ رو انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل می‌شود و کیفیت حسابرسی شرکت‎ها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی ‌داده‌های ‌ترکیبی ‌با استفاده‌از نرم‌افزار Eviews‌،‌ نشان‌می‌دهد که ‌وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن‌ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت‎های عضو نمونه دارد در حالی‌که کیفیت حسابرسی این‌گونه تأثیر را ندارد
 
بالا