بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 2، دوره 16، شماره 5، زمستان 1388