بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 4، دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-72 اصل مقاله (293 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1ولی خدادادی ؛ 2رامین قربانی؛ 3نیکو خوانساری

1دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
2کارشناس ارشد رشتۀ حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق­الزحمۀ حسابرسی شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به‎منزلۀ ساختار مالکیت مؤثر بر حق­الزحمۀ حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق‎الزحمۀ حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی 1385 تا 1390، جمع‎آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه‎ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق‎الزحمۀ حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی معنادار نبوده است.
 
بالا