حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیونالکترو- شیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1خداکرم غریبی؛ 2سید ضیاالدین شفائی* ؛ 1حمیدرضا زارع؛ 3محمدرضا یاراحمدی؛ 4صدیقه زیدآبادی
1دانشگاه شاهرود
2دانشگاه تهران
3دانشگاه یزد
4مجتمع مس سرچشمه

چکیده
مقاله حاضر نتیجه یک کار تحقیقاتی در رابطه با کاربرد پتانسیل خارجی برای کاهش مقدار مواد بازدارنده در یک مدار فلوتاسیون مس –
و فعل و انفعالات اکسایش و Ph و Eh مولیبدن است. کنترل پالپ در فلوتاسیون الکتروشیمیائی با تغییر پارامترهای الکتروشیمیائی مانند
کاهش امکان پذیر است.یکی از روشهای الکتروشیمیائی اعمال پتانسیل خارجی است که در آن قابلیت شناور شدن ذرات مورد بررسی قرار
میگیرد. در این مقاله امکانپذیری حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که پتانسیل خارجی میتواند به عنوان یک روش جایگزین برای کاهش مصرف دیگر بازدارنده ها تلقی شود

کلیدواژگان
pH کنترل؛ Eh فلوتاسیون الکتروشیمیایی سولفیدها؛ کنترل پتانسیل پالپ؛ اعمال پتانسیل خارجی؛ کنترل

_______________________________________
http://www.mediafire.com/view/wlrb2r3l9ucv7se/1.PDF
 
بالا