منابع کنکور ارشد رشته زبان شناسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
منابع مرجع دانشگاهی رشته زبان شناسی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد


* نگاهی تازه به دستور زبان، دکتر محمدرضا باطنی
* توصیف ساختاری زبان، دکتر محمدرضا باطنی
* مسایل زبانشناسی نوین، دکتر محمدرضا باطنی
* چهار گفتار دربارهی زبان فارسی، دکتر محمدرضا باطنی
* پیرامون زبان و زبانشناسی، دکتر محمدرضا باطنی
* مجموعه مقالات دربارهی زبان، دکتر محمدرضا باطنی
* مقدمات زبانشناسی، دکتر مهری باقری* آواشناسی زبان فارسی، دکتر یدالله ثمره
* آواشناسی، دکتر علیمحمد حقشناس
* در آمدی به آواشناسی: دکتر بارمحمدی (نشر دانشگاهی)
* ساخت آوایی زبان: دکتر مشکوه الدینی (انتشارات دانشگاه مشهد)
* دستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری
* مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، ابوالحسن نجفی
* درآمدی بر آواشناسی، دکتر لطف الله یارمحمدی
* تاریخ مختصر زبانشناسی، آر. اچ. روبینز، ترجمهی دکتر علی محمد حقشناس (کتاب ماد، وابسته به نشر مرکز)
* آشنایی با تاریخ زبانشناسی، دکتر کوروش صفوی (نشر پژواک کیوان)
* واژهنامه زبانشناسی و علوم وابسته (ویرایش ۲)، همادخت همایون
* واژهنامهی زبانشناسی، ناهید شریعتزاده (مؤسسهی انتشارات نگاه)
* بررسی زبان، جرج یول ترجمهی نسرین حیدری
* زبانشناسی و زبان، جولیا فالک، ترجمهی دکتر خسرو غلامعلی زاده
* فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی، سید جلیل ساغروانیان
* مقدمات زبانشناسی، دکتر مهری باقری
* ساخت زبان فارسی، دکتر خسرو غلامعلی زاده (احیا کتاب)
* ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (دکتر کلباسی)
* مبانی صرف واژه، دکتر ویدا شقاقی (سمت)


منابع انگلیسی:

* The Study of Language (3rd ed.), George Yule
* An Introduction to Language, Victoria Fromkin & Robert Rodman (7th ed.)
* Linguistics and Language, Julia Falk
* Linguistics, Jean Aitchison
* Language and Linguistics, John Lyons
* Linguistics: An Introduction to Language and Communication, Akmajian et. al. (5th ed.)
* The Dictionary of Phonetics and Phonology, David Crystal (5th ed.)


منبع
 
بالا