منابع کنکور ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
منابع مرجع دانشگاهی رشته مترجمی زبان انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

مبانی نظری و اصول روش ترجمه:


(Linguistics applied to translation studies)
* مقاله دکتر فرحزاد- دانشگاه علامه طباطبایی
* تئوریهای ترجمه- دکتر علی میرعمادی- انتشارات سمت
* A text book of translation
* اصول و روش ترجمه- دکتر کاظم لطفی پورساعدی
* Basil،Hatim) Translation, an advanced resorce book Jeremy munday)


واژهشناسی:

* Farid: A vocabulary workook for ELS students
* واژهشناسی . دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

مهارت ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس:


* بررسی ترجمه متون اسلامی ۱ و ۲ دکتر اناری و دکتر الهی قمشهای انتشارات سمت
* کاربرد اصطلاحات و تعبیرات غفار تجلی انتشارات سمت
* ترجمه متون اقتصادی دانشگاه پیام نور دکتر جعفری گهر
* ترجمه اسناد ۱ و ۲ دانشگاه پیام نور استاد توانگر
* ترجمه اسناد و مدارک اصلان زاده انتشارات سمت
* ترجمه متون سیاسی دانشگاه پیام نور
* ترجمه متون مطبوعاتی دانشگاه پیام نور
* فرهنگ اصطلاحات سیاسی: دکتر نوروزی خیابانی


بررسی مقابلهای ساخت جمله :


* بررسی مقابلهای ساخت فارسی به انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها – دکتر ضیاء حسینی – نشر ویرا
* Contarstive analysis (دکتر جعفرپور- انتشارات پیام نور)
* Contrastive analysis (دکتر محمدعلی کشاورز)


زبان شناسی ترجمه:


* کتاب جورج یورلThe Study of Language: G.Y
* فصلهای:
-word formation
-syntax
-discourse
-pragmatics
-phonology
-morphology
-language variaties
-language society and culture
* Fromkin
* Finch: Linguixtic terms and concepts

دستور زبان فارسی:

* دستور زبان فارسی – احمدی گیوی و انوری
* دستور زبان فارسی – دکتر خانلری
* ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز – دکتر ایران کلباسی

زبان عمومی:گرامر:


* گرامر ARCO
* کتاب تافل Thomson ، EFL. CBT, Bruce Roger
* Grammar digest (Aronson)
* دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاهها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت


کتابهای درک مطلب و واژگان:

* Essential words for TOFEL
* واژههای مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
* A Vocabulary Workbook for ESL
* کتابهای تافل Combridge.CBT(2004).NTC
* ۱۱۰۰ words
* (Levine) vocabulary for college bound student
* کتابهای درک مطلب (Reading Comprehension)
* بخش Reading کتابهای TOEFL
* بخش Reading کتابهای GRE


منبع [h=4]
[/h]
 
بالا