منابع کنکور ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
منابع مرجع دانشگاهی رشته آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد


روش تدریس (Methodology):


Techniques & Principles in Language Teaching
Dian Larsen – Freeman. 1986
Developing second – Language skills.
Chastain, K. 1976
Principles of Language learning & Teaching (4th Edition)
H. Douglas Brown. 2000
Approaches & Methods in Language Teaching.
Richards & Rodgers. 1990
Teaching Foreign – Language Skills.
Rivers, w. 1968زبانشناسی (Linguistics):


The study of language, George Yule, 1988
An introduction to language (3rd Edition).
Fromkin, v, 1983
Language and Linguistics.
Falk. J. 1985

آزمونسازی( (Testing:

Language Skills Testing. From theory to Practice
Dr. H. Farhady, Dr.A. Jafarpoor, Dr. P. BirJandi 1994
Writing English Language Tests, New Edition
J. B Heaton, 1997
Techniques in Testing
Harolds. Madsen, 1983

زبان عمومی:

۱- گرامر:

* – گرامر ARCO
* – کتاب تافل ،Bruce Roger ،EFL.Thomson
* (Aronson) Grammar digest -
* – دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاهها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت

2- کتابهای درک مطلب و واژگان:

* Essential words for TOFEL
* واژه های مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
* A Vocabulary Workbook for ESL
* کتابهای تافل NTC. CBT(2004) CBT. Combridge
* ۱۱۰۰ Words
* (Levine) vocabulary for college bound students
* کتابهای درک مطلب (Reading Comprehension)
* بخش Reading کتابهای TOEFL
* بخش Reading کتابهای GRE


منبع
 
بالا