منابع کنکور ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
منابع مرجع دانشگاهی رشته زبان و ادبیات انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد


تاریخ ادبیات:

· Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. New York: W. W. Norton, 1999
· Sokhanvar, Jalal and Hooshang Honarvar, ed. The Abridged Edition of The Norton Anthology of English Literature
· Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 5th ed. New York. W. W. Norton, 1986
· Thornley, G. C. and Gwyneth Roberts. An Outline of English Literature. Longman, 1984
· Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 2 vols. Tehran: SAMT, 2000.
· Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1999
· Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature
· Ousby, Ian. Cambridge Paperback Guide to Literature in English
· High, Peter. B. An Outline of American Literature
· Lawrence , etal. The Mcgraw- Hill Guide of English Literature.مکاتب ادبی:


· Haghighi, Manoochehr. Literary Schools for University Students. Tehran: Avaye Nooor, 1993
· Yeganeh, Farah. Literary Schools: A Reader. Tehran: Rahnama Press, 2002.


نقد ادبی:

· Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. NJ: Prentice Hall Inc, 1994
· Daiches, David. Critical Approaches to Literature
· Dutton, Richard. An Introduction to Literary Criticism. Hong Kong: Longman York Press, 1984
· Guerin, Wilfred et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 2nd ed. NY: Harper and Row
· Hall, Vernon. A Short History of Literary Criticism. London: The Merlin Press, 1964
· Bertens, Hans. Literary Theory The Basics. New York: Routledge, 2001
· Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. 4th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007
· Guerin, Wilfred et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 5th ed Oxford: Oxford University Press, 2005
· Gholamhosseinzade, Gharib Reza. A Handbook of History of Literary Criticism (From Plato to T.S Eliot). Tehran: Rahnama, 2006


شعر:

· Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. 2 Vols. New York: W. W. Norton, 1999
· Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Poetry. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974
· Beach, Christopher. The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry. New York: Cambridge University Press, 2003


رمان:

· رمان های جین آستن، امیلی برونته، شارلوت برونته، چارلز دیکنز، جورج الیوت، توماس هاردی، جوزف کنراد، دی اچ لارنس و ویرجینیا وولف
· Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel: An Introduction. New York: Edward Arnold, 1985

نمایش نامه:

· Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Drama. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974
· نمایش نامه های اصلی کریستوفر مارلو، ویلیام شکسپیر، اسکار وایلد، برنارد شاو، ساموئل بکت و هرولد پینتر
· سخنور، جلال. ساخت نمایش. تهران: انتشارات رهنما، ۱۳۸۵

آرایه ها و اصطلاحات ادبی:

· Abrams, M.H.A Glossery of literary Terms. 8th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005
· Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms. Middle***: Penguin Books Ltd, 1979
· Peck, John and Martin Coyle. Literary Terms and Criticism. 3rded. London: Palgrave macmillan, 2002
· Sokhanvar, Jalal. The Practice of Literary Terminology

زبان عمومی:

۱- گرامر:


* گرامر ARCO
* کتاب تافل ،Bruce Roger ،EFL.Thomson
* (Aronson) Grammar digest
* دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاهها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت


۲- کتابهای درک مطلب و واژگان:


* Essential words for TOFEL
* واژههای مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
* A Vocabulary Workbook for ESL
* کتابهای تافل NTC. CBT(2004) CBT. Combridge
* ۱۱۰۰ Words
* (Levine) vocabulary for college bound students
* کتابهای درک مطلب (Reading Comprehension)
* بخش Reading کتابهای TOEFL
* بخش Reading کتابهای GRE


منبع
 
بالا