مقالات زمین شناسی

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
بررسي تاثير ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي مارن ها بر ميزان رسوبدهي با استفاده از مدل فيزيکي باران ساز

دانلود
 

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
بررسي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي قطعه جنوبي قطار شهري اصفهان و تحليل سيستم نگهدارنده با توجه به ناپايداري هاي ساختاري

دانلود
 

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
بررسي زمين شناسي مهندسي مصالح سنگي و ارايه معيار جهت كاربرد در احداث موج شكنهاي توده سنگي سواحل جنوبي ايران

دانلود
 

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
تخمين مقدار تغيير شكل در اطراف تونل و تاثير نسبي پارامترهاي ژئومكانيكي بر آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

دانلود
 

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي براي تعيين نفوذپذيري شعاعي سنگها همراه با تغييرات تنش موثر

دانلود
 

Similar threads

بالا