دانلود مجموعه مقالات مهندسی معدن (سری اول)

7007saeed

عضو
عناوین + چکیده مقالات


۱-سیستم گسیل کامپیوتری کامیونها در معادن و بررسی امکان اجرای آن در معادن ایران
با تلفیق رشته های مختلف علمی و فنی همچون ریاضیات و کامپیوتر نوآوری های فراوانی در زمین ه معدنکاری پدید آمده است. سیستم توزیع کامپیوتری کامیون ها در معادن باهدف بهینه سازی راندمان ماشین آلات و تولید و همچنین تکمیل مدیریت معدن و با به کارگیری الگوریتم ها، نرم افزارها و سخ ت افزارهای پیشرفته و هوشمند، نمونه ای از این نوآوری ها می باشد. در این مقاله سیستم توزیع کامپیوتری کامیون ها در معادن بررسی شده و طرح اجرای این سیستم در ایران مطرح می گردد.

۲- تعیین همبستگی طلالا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان
محدوده مورد بررسی در ناحیه جنوب نائین و در حواشی قلعه دار قرار دارد. سنگ میزبان این منطقه ولکان یک ها و پیروکلاستیک های ائوسن با ترکیب اسیدی تا حد واسط می باشد که قسمت وسیعی را در بر گرفته اند سنگهای آتشفشا نی دارای ترکیب متنوع بوده و شامل بازالت، پیروکسن آندز یت، تراکی آندز یت و تراکی داسیت می باشد. آلونیت زایی در این سنگها مهمترین پدیده قابل ملاحظه است. مطالعات ژئوش یمیایی کانسار سازی طلا، نقره، جیوه و … را در این منطقه نشان داده است.

۳- بررسی های دورسنجی در محدوده کوه خونی تا کوه کال کافی
استفاده از داده های ماهواره ای به دلیل میدان دید فرامنطقه ای ،تکرار داده ها در مدت زمان کم، دسترسی آسان، چند باندی بودن، توانایی بارز سازی وفراهم نمودن تصاویر رنگی جهت مشخص کردن واحدها وپدیده های مختلف و غىره سبب صرفه جویی در زمان، هزینه ونیروی انسانی با کسب دقت بیشتر در بررسیهای مختلف منابع معدنی شده است.
بررسیهای دور سنجی در محدوده مورد مطالعه با بهره گیری از داده های ماهواره لندست هفت انجام گرفته است. هدف از انجام این پروژه شناسایی و معرفی نقاطی از محدوده که دارای پتانسیل بالاتری از نظر تمرکز مواد معدنی هستند، براساس روشهای مورد استفاده در فن آوری دورسنجی می باشد. این بررسی در چهار مرحله گردآوری داده های زمین شناسی موجود، منابع و ذخایر معدنی شناخته شده و داده های ماهواره ای موجود، پردازش آنها، تفسیر اطلاعات بدست آمده و ارائه نتایج ومعرفی مناطق امید بخش معدنی انجام شده است.حاصل این بررسی ها تهیه نقشه های ماهواره ای موضوعی مانند واحدهای سنگی مختلف اعم از آذرین و دگرگونی، شکستگی ها، دگرسانیها و نواحی امید بخش بوده است. براساس این نقشه ها و تفسیر اطلاعات، نواحی زیر برای کنترل زمینی وانجام مراحل بعدی معرفی شده اند: نواحی کال کافی یک، دو و سه، نواحی امید بخش کوه خونی یک و دو، محدوده امید بخش جنوب و محدوده کوه کشکی.

۴- معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روباز
در این مقاله برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک برای انتخاب سیستم شاول-کامیون معرفی می شود. روش های به کار گرفته شده شامل روش هایی همچون روش اهارا، روش سلسله مراتب تحلیلی، روش کلاسیک، روش ضرایب تفضیلی، روش صفی، روش های تخصیص ثابت و غیره می باشند. این نرم افزار قابلیت انتخاب تعداد، تعیین توان تولید و تخمین هزینه های مالکیت و عملیاتی ماشی نآلات را دارد. این نر مافزار دارای بان کهای اطلاعاتی شامل بانک اطلاعاتی شاول، کامیون، مواد معدنی همراه با مشخصات مواد، بانک اطلاعاتی هزینه برخی از ماشین آلات و بانک اطلاعاتی گزارش خروجی برنامه همراه با قابلیت حذف و اضافه کردن اطلاعات می باشد. بانک های اطلاعاتی برنامه از نوع Access هستند. نرم افزار قابلیت راهنمائی کاربر را در حین کار با ارائه فرم های خاصا دارد و با پیغام های مناسب در مواقع مورد نیاز به کاربر هشدار می دهد. نرم افزار انتخاب شاول-کامیون دارای قابلیت ارائه گزارش های خروجی و همچنین رسم نمودارهای نتایج می باشد. همچنین قابلیت انتقال خروجی های برنامه به نرم افزارهای Notepad، Word, Excel در این برنامه وجود دارد. این برنامه برای طرح توسعه معدن سنگ آهن چادرملو به کار گرفته شد که نتایج آن ارائه
شده اند.

۵- تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری
سرعت ذره ای امواج لرزه ای ناشی از انفجار در جهات گوناگون بخاطر عوامل متعددی متفاوت است. در بررسی تئوریکی علل اختلاف در میزان انتقال امواج مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متعددی در کاهش سرعت ذره ای موثرند. و چگالی سنگهای مسیر عبور امواج در (RQD) عواملی مانند تعداد درزهها، فرکانس ناپیوستگی، کیفیت توده سنگ تغییر میزان انتشار و انعکاس امواج لرزه ای و کاهش میزان سرعت ذره ای موثرند[ ۱]. مطالعات این تحقیق در منطقه رسوبی و لایه ای سد مسجد سلیمان انجام گرفته است. اندازه سرعت ذره ای در جهات گوناگون توسط ژئوفون در سال ۱۵۰۰ثبت شده است. در این جهات خواص ناپیوستگیها و فاکتورهای ناپیوستگی با برداشتهای زمین شناسی و UVS ( RQD ) کیفیت توده سنگ (λ) مطالعات آزمایشگاهی اندازه گیری شده اند. تاثیر عواملی مانند فرکانس ناپیوستگی بر روی میزان انتقال امواج مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی انجام شده نتیجه گیری ( S ) و فاصله داری درزه ها شده استکه هر سه عامل فوق تاثیر زیادی بر تغییرات سرعت ذره ای دارند، در میان سه عامل بررسی شده تعداد ناپیوستگی تاثیر به مراتب بیشتری بر سرعت ذره ای دارد.

۶- تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی CNSR جهت تحلیل اجزاء محدود نمونه
مکانیک شکست، بررسی فرایند رشد ترک در یک قطعه تحت حوزه معین تنش می باشد. با فهم مکانیزم شکست در سنگ ها می توان در طراحی سازه های سنگی با کنترل رشد ترک، کاربرد های فراوانی یافت. میزان مقاومت ماده در برابر جوانه زنی و پیشرفت ترک، چقرمگی شکست نامیده می شود و به عنوان مهم ترین پارامتر ترک در مکانیک شکست مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تعیین مقدار چقرمگی شکست مواد تست های ویژه ای بر روی نمونه های ترکدار صورت می پذیرد. یکی از تست های متداول می باشد که توسط CNSR چقرمگی شکست مواد سنگی تست بارگذاری کششی بر روی نمونه معرفی و تایید شده است. در این تحقیق یک مدل اجزاء محدود سه بعدی از این قطعه ISRM استاندارد مدل سازی و تحلیل شده، به دنبال آن پارامترهای موثر نوک ترک استخراج شده اند. بررسی روند تغییرات این پارامتر ها در کلیه نقاط جبهه ترک و با افزایش طول ترک به منظور فهم مکانیزم شکست صورت پذیرفته است.

۷- مدلسازی جریان آب زیرزمینی در محدودۀ معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزارMODFLOW
حضور آب در معدن روباز سه چاهون از همان ابتدای معدنکاری اولیه باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است. به منظور طراحی سیستم مناسب خشک اندازی یک معدن روباز، لازم است ابتدا جریان آب زیرزمینی پیرامون آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این راستا اطلاعات حاصل از انجام مطالعات اولیه شامل زمی نشناسی، تکتونیک، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و و همچنین نتایج حاصل از آزمایشات صحرائی مورد تحلیل و تجزیه قرار داده شدند. اطلاعات بدست آمده از آزمایشات صحرائی شامل ضرایب هیدرودینامیکی و سایر پارامترهای توده سنگ پردازش شدند. استفاده شده است. در این مدلسازی، کالیبراسیون MODFLOW برای مدلسازی جریان آب زیرزمینی از نرم افزار مدل در حالت پایدار، اعتبار مدل را بالغ بر ۹۷ درصد نشان م یدهد. مطالعات نشان م یدهند که وجود زونهای خردشده در سنگ کف(با شیب تقریبی قائم) عامل اصلی ضور
آب زیرزمینی در معدن و پیرامون آن می باشند. این زونها آب را در راستای جنو بشرق به شمال غرب هدایت نموده و به محدوده معدن منتقل می نمایند. با توجه به مطالعات انجام یافته، راهکار پیشنهادی جهت خشک اندازی معدن و پیرامون آن استفاده از چاههای آبکشی می باشد، هر چند که در این مورد جای بررسیهای بیشتری وجود دارد.
۸- حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان TM آذربایجانشرقی با استفاده از تصاویر
فعالیتهای ماگماتیسم منطقه ورزقان از جنس سنگهای نفوذی آذرین و ساب ولکانیک همراه با زونهای آلتراسیون بصورت نواری به عرض ۳۰ کیلومتر با روند غربی شرقی در بخش میانی منطقه تجلی میابد. اکثر فرآیندهای آلتراسیون هیدروترمال در منطقه موجب تشکیل کانیهای دارای بنیان و فرآیند سوپرژن تولید اکسید و هیدروکسیدهای آهن را نموده است. لذا ثبت هاله های OH آلتراسیونی کانه های مذکور می تواند با روشهای سنجش از دور تعیین گردند. در این مورد کاربرد (softrware نسبتهای باندی و روشی بر پایه آنالیز مولف ههای اصلی مستقیم، Crosta روشهای منجر به ثبت هاله های آلتراسیونی در منطقه ورزقان گردید، ولی ,defoliation technique ) استفاده از این روشها در قسمتهای شمالغرب منطقه که پوشش گیاهی زیادی داشت, منجر به ثبت است. در این TM آنومالیهای کاذب و ایجاد نوفه نمود که از معضلات اساسی در تفسیر داده های مقاله با روش حذف باند ۴ از محاسبات، اثر نوفه ایجاد شده از پوششهای گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه رفع می گردد..

۹- بررسی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق
عنصر وانادیوم از عناصر استراتژیک در دنیای امروز می باشد که این امر به دلیل کاربرد آن در صنایعی چون تولید فولاد مقاوم مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، صنایع نظامی و … می باشد. تولید این فلز از حدود ۳۵،۰۰۰ تن در دهه ۱۹۹۰ به حدود ۶۰،۰۰۰ تن در سالهای اخیر افزایش یافته است. وانادیوم به صورت اقتصادی همراه کانسارهای آهن آپاتیتی یافت می شود (به خصوص کانسارهای تیتانومنیتیت). با توجه به ژنز کانسارهای آهن بافق از یک سو و بررسی های انجام شده قبلی، می توان عناصر ارزشمندی مانند وانادیوم را در این منطقه مورد اکتشاف قرار داد. در این مقاله در مورد کانسار آهن آنومالی شمالی بحث می شود. با مشاهدات زمین شناسی و بررسی آنها از یک سو و با استفاده از روابط و نمودارهای آماری مشاهده می نماییم که توده مرکزی این کانسار می تواند از نوع کانسارهای تیتانومنیتیت باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای مناسب پراکندگی و تغییرات عیار وانادیوم در سطح و عمق توده بررسی شده ومدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار در سطح و عمق تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل گرفته است.

۱۰- مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و فلزات پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
ناحیه ماهنشان در استان زنجان و در شمال غربی ایران واقع است. هدف از مطالعه حاضر تهیه نقشه پتانسیل معدنی در این ناحیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. یکی از روشهای تهیه نقشه پتانسیل معدنی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، استفاده از روش وزنهای نشانگراست. در این روش با توجه به مشخصات و ویژگیهای نقاط معلوم می توان به جستجوی نقاط مشابه پرداخت. در منطقه مورد مطالعه، از ۲۰ اندیس معدنی شناخته شده و نیز داده های مربوط به مطالعات ژئو فیزیک هوایی، تصاویر ماهواره ای، زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی و بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای استفاده شده و پس از انجام محاسبات مربوط به وزنهای نشانگر و به دست آوردن نقشه های دوتایی برای داده های اولیه، تمامی نقشه ها با هم ترکیب و تلفیق شده و یک نقشه پیشبینی پتانسیل معدنی که احتمال وجود کانی سازی در کلیه قسمتهای آن مشخص می باشد، تهیه گردیده است و در نهایت با توجه به تمام بررسیهای به عمل آمده و انطباق آنها با زمین شناسی، مناطق دارای الویت برای پی جویی مس، سرب، روی و طلا معرفی شده اند.

۱۱- بررسی آلتراسیون و انطباق آن با ساختارهای خطی و حلقوی در منطقه TM آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای
مهمترین قدم در اکتشاف، مشخص کردن واحد زمین شناسی بارور است که براساس عوارض سطحی ایجاد شده توسط عوامل دخیل در تشکیل کانسار شناخته می شود. آلتراسیون ها یکی از این عوارض می باشند که در اثر واکنش بین سنگ دیواره با محلول های کانسارساز ایجاد می گردند. همچنین تکتونیزم عمیق پوسته ای که بصورت ساختارهای خطی و حلقوی ظاهر می شود، از طریق فرایندها و واکنش های گوناگون حاصل از آن، در تشکیل کانسارها دخالت دارد. لذا شناسایی چنین پدیده هایی با اهمیت می باشد. منطقه آلوت متشکل از واحدهای سنگی دگرگونه ی پرکامبرین و سازندهای پالئوزوئیک زیرین می باشد. از پالئوزوئیک فوقانی فقط آهک های پرمین مشاهده می شود. مزوزوئیک تنها دربرگیرنده ی سنگهای دگرگونی کرتاسه است وتوده های نفوذی اکثرا” در اثر عملکرد فاز کوهزایی و نقشه های TM لارامید بوجود آمده اند. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، تصویر ماهواره ای توپوگرافی و زمین شناسی بود که بعد از انجام تصحیحات هندسی بر روی آن، افزایش کنتراست مناسب و فیلترگذاری مورد نیاز اعمال گردید. ساختارهای خطی و حلقوی موجود در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت و به نقشه درآمد. از روش آنالیز مؤلفه های اصلی براساس تکنیک کروستا محل هایی که دارای آلتراسیون رسی و اکسیدآهنی بود، مشخص گردید. ساختارهای عمیق مشخص شده در این مطالعه، ارتباط و هماهنگی خوبی با آلتراسیون های بدست آمده داشت که نشانگر مراحل تکوین سیستم کانی سازی و ارتباط آن با پدیده های همراه می باشد و می تواند به عنوان مدلی در جهت شناسایی مناطق بارور در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرد. مدل بدست آمده نشانگر انطباق کنترل کننده های ساختمانی با روند حاکم بر شمال غرب زون سنندج-سیرجان می باشد.

۱۲- طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریزه ای (Rock File) در سد گتوند علیا
طرح سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا، از بزرگترین پروژه های سدسازی کشور است که در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان شوشتر در حال احداث می باشد. این سد از نوع سنگریز های با هسته رسی و ارتفاع ۱۷۸ متر است که حجم ۴ میلیارد مترمکعب را ایجاد خواهد نمود. حجم بدنه این سد، در حدود ۲۸ میلیون مترمکعب است که / مخزنی بیش از ۴ تشکیل م یدهد. تامین این حجم عظیم از مصالح سنگی، با (Rockfill) بخش اعظم آن را مصالح سنگریز های سنگبرداری بخشی از تکیه گاه چپ سد که ساختگاه سرریز را تشکیل خواهد داد انجام می گیرد. از آنجا که عملیات استخراج این مصالح به روش چالزنی و آتشباری انجام م یگیرد، لازم است تا الگوی انفجاری بگون های طراحی گردد که منحنی دان هبندی مصالح تولیدی، دقیقاً در محدوده مجاز مصالح مورد نیاز بدنه سد قرار گیرد، تا بدون نیاز به عملیات ثانویه (سنگ شکنی و دانه آرایی)، مصالح استخراجی یکباره از معدن بارگیری شده و به باندهای خاکریزی بدنه سد جهت مصرف حمل گردند. مقاله حاضر به چگونگی طراحی و اجرای یکسری انفجارات آزمایشی با هدف دستیابی به الگوی انفجاری بهینه استخراجی اختصاص دارد. طی این بررسی، ابتدا پنج الگوی انفجاری با مقادیر خرجگذاری و هندسه چالزنی متفاوت طراحی شده است. سپس با اجرای گام به گام عملیات آتشباری، بعد از هر مرحله انفجار ضمن بررسی و ثبت پارامترهای مهم (سالم بودن دیواره نهایی، میزان پرتاب، میزان تولید بلدرهای بزرگ، نیاز به انفجار ثانویه و…)، مصالح حاصل دانه بندی شده وضمن مقایسه آن با منحنی مجاز دانه بندی، الگوی انفجاری بهینه سازی شده است. در نهایت پس از پنج مرحله انفجار، الگوی حفاری- آتشباری بهینه ای بدست آمد که تولید مصالحی مناسب بدنه سد را، ضمن دارا بودن شرایط یک انفجار مناسب، فراهم نمود. در حال حاضر نیز تولید ماهیانه ۵۵۰۰۰۰ مترمکعب مصالح سنگریزه ای در این پروژه با استفاده از این الگوی انفجاری در حال انجام بوده ومشخصات دان هبندی مصالح سنگی بدنه را کاملا تامین نموده است .

۱۳- طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز
مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل پروژه معدنی تلقی شده و در این مراحل است که تصمیم به سرمایه گذاری و یا عدم آن اتخاذ می گردد. یکی از ارکان این مطالعات، تخمین هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پروژه به ویژه هزینه ماشی ن آلات معدنی مورد نیاز پروژه است. به دلیل گستره وسیع بررسی های فنی، گزینه های متعددی در طول پروژه مطرح می شود، بنابراین مطالعات تخمین هزینه به دفعات صورت م ی گیرد. از این رو کارشناسان امر به دنبال مدلها و یا نرم افزارهای مناسبی هستند که امکان برآورد هزینه ها را در زمان کوتاه و با دقت و صحت کافی فراهم نماید. در این تحقیق، نرم افزاری جهت تخمین هزینه های سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز طراحی و ارائه شده است. این نرم افزار بر اساس م دل برآورد هزینه انجمن مهندسین هزینه آمریکا طراحی و با استفاده از زبان ویژوال بیسیک نوشته قابل اجرا می باشد. آزمون انجام شده نشان می دهد که نتایج تخمین XP, 2000, 98, NT شده و در محیط ویندوز هزینه با استفاده این نرم افزار از اعتبار کافی برخوردار بوده و انطباق قابل قبولی با شرایط ایران دارد.

۱۴- امکان سنجی لیچینگ کانی های اورانیوم و عناصر نادر خاکی در آنومالی ۵ ساغند
لیچینگ، یکی از فرایندهای معمول در فراوری کانههای اورانیوم، توریم و عناصر نادر خاکی است. لیچینگ، با توجه به Roasting-) نوع کانیهای موجود به سه روش: لیچینگ تحت شرایط معمولی، لیچینگ تحت فشار و روش پخت انجام میشود (Digesting. نمونه مورد آزمایش از کانسنگ آنومالی ۵ ساغند واقع در ۱۹۰ کیلومتری شهر یزد بدست آمد. این نمونه حاوی کانیهای است. از جمله این کانیها میتوان به ایلمنیت، روتیل، زیرکن، اسفن، دیویدیت، باستنازیت و (Refractory) مقاوم مونازیت اشاره کرد. وجود این کانیهای مقاوم در نمونه باعث ایجاد مشکل در انحلال اورانیوم و عناصر نادر خاکی و عدم ورود آنها به فاز آبی میشود. در تحقیق حاضر امکان لیچینگ این کانهها به کمک اسید و کربنات و مخزن تحت فشار مورد بررسی قرار گرفت. برای لیچینگ اسیدی و کربناته از همزن دیجیتالی، حمام آب و حمام روغن (با قابلیت گرم کردن تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد) استفاده شد و برای لیچینگ تحت فشار از اتوکلاو با قابلیت گرم کردن تا دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد و فشار تا ۱۸۰ بار استفاده شد.در لیچینگ اسیدی بالاترین بازیابی با در نظر گرفتن اورانیوم به عنوان عنصر مورد نظر برابر بود با: ۲۰ درصد برای ۶ درصد برای لانتانیم. این مقادیر بازیابی تحت شرایط: / ۰ درصد برای ایتریم و ۵۵ / ۲ درصد برای سریم، ۸ / اورانیوم، ۹۷ /ton ۵۰۰ اسید سولفوریک، kg /ton kg با نسبت مایع به جامد ۲:۱، در زمان ۶۲ ساعت و در دمای ۸۰ درجه MnO2 ۲۰ سانتیگراد حاصل شد. برای لیچینگ تحت فشار با اسید سولفوریک به عنوان حلال، بازیابی برای اورانیوم تقریبا کامل و ۲۱ درصد بدست / ۳۹ درصد و برای لانتانیم ۶۷ / ۹۵ درصد، برای سریم ۴۴ / حدود ۱۰۰ درصد بود. بازیابی برای ایتریم ۲ ۱۰۰۰ اسید با نسبت مایع به جامد ۸:۱، در زمان یک ساعت، تحت فشار ۶۰ بار و kg/ton : آمد. این بازیابی تحت شرایط دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد بدست آمد. برای لیچینگ با کربنات تحت فشار مقدار بازیابی برای اورانیوم تقریبًا کامل و ۶ درصد و برای لانتانیم در حدود صفر درصد / ۳۶ درصد، برای سریم ۲ / حدود ۱۰۰ درصد بود. بازیابی برای ایتریم ۵۱ در زمان یک ،Na2CO ۵۰ گرم بر لیتر ۳ ،NaHCO محاسبه گردید، که این مقادیر تحت شرایط: ۱۰۰ گرم بر لیتر ۳ ساعت، با نسبت مایع به جامد ۶:۱، تحت فشار ۶۹ بار و دمای ۲۴۰ درجه سانتیگراد بدست آمد.

۱۵- کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای در استان اصفهان
اکتشاف معادن فرایندی پیچیده و پرهزینه است و دانش فنی مربوط به آن بسیار گرانبهاست. تصاویر ماهواره ای حاوی اطلاعات بسیار زیادی در مورد جنس لایه سطحی زمین می باشند و می توانند در اکتشاف معادن سطح ز مین بسیار سودمند باشند. علم سنجش از دور با استفاده از روشهای نوین پردازش اطلاعات توانسته است کاربردهای زیادی در زمینه هایی مانند زمین شناسی، جنگلها و مراتع، علوم زیست محیطی و شهرسازی پیدا کند. هدف این تحقیق طراحی سیستم هوشمندی براساس منطق فازی است که بتوان د با استفاده از تصاویر ماهواره ای مناطق امیدبخش کانسارهای تیپ کربناته را تشخیص دهد. خروجی سیستم تصویری است که در آن مناطقی که امکان وجود دولومیت در آنها زیاد است با رنگ سفید و مناطق دیگر سیاه هستند. ورودی سیستم هفت تصویر تک رنگ از منطقه در هفت باند فرکانسی تصویرداری شده است. Landsat M موردنظر می باشد که توسط ماهواره برای آموزش سیستم هوشمند فازی، ابتدا منطقه ای که دولومیت در آن وجود داشته باشد و تصاویر ماهواره ای آن در دسترس باشند انتخاب می شود و سپس خروجی مطلوب سیستم ساخته می شود. با استفاده از این داده ها، شبکه عصبی فازی آموزش داده می شود تا شبکه عصبی فازی با قابلیت اکتشاف کانساره ای کربناته با م یزبان دولومیتی حاصل شود. صحت عملکرد سیستم، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های زمین شناسی مربوط به نقاط شناخته شده دیگری بررسی شد هاست.

۱۶- طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوند
سد گتوند آخرین سدی است که بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان احداث می شود. این سد که از نوع سنگریز های با هسته رسی است نیاز به بیش از ۲۵ میلیون متر مکعب مصالح دارد. بنابراین لازم است تا یک ذخیره مناسب جهت تامین حجم مورد نیاز مصالح سنگریزه مشخص شود. از طرفی برای ساخت سرریز بتنی این سد لازم است تا یک بستر سنگی مناسب، ۴۲ متر زیر تراز تاج سد احداث شده و دیواره آن پایدار شود. اما با توجه به اینکه برای پایدارسازی دیواره سرریز که حدود ۲۶۰ متر ارتفاع دارد، نیاز به بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب سنگ برداری بوده و بدنه سد نیز بر اساس این نوع مصالح طراحی شده است، لذا محدوده حفاری های سرریز به عنوان معدن مصالح سنگریزه بدنه سد معرفی شد. اما با توجه به اینکه این ذخیره معدنی دارای ابعادی با ۷۰۰ متر طول، ۱۲۰ متر عرض و حدود ۲۶۰ متر ارتفاع است و به سرترانشه های سرریز و پرتگاه های مشرف به جناح چپ رودخانه محدود م یشود، لذا لازم است تا به منظور حفاری و استخراج این حجم از مصالح یک روش اجرای بهینه طراحی و ارائه شود تا بتوان بر مبنای آن حجم مصالح مورد نیاز را بر اساس برنامه زمان بندی مشخص شده استخراج کرد. به همین منظور رو شهای اجرائی مختلفی پیشنهاد شد و در نهایت حفاری ترازهای ۱۵ متری با احداث را ههای دسترسی مستقل به عنوان بهترین روش اجرا بکار گرفته شد.

۱۷- تاثیر عوامل مینرالوژیکی بر کاهش بازیابی در کارخانه پرعیارکنی مولیبدنیت سرچشمه
مولیبدنیت یکی از محصولات جانبی و با ارزش در کارخان ههای فرآوری مس پورفیری است. بروز تغییرات عملیاتی در فرآیند پرعیارکنی و رخدادهای مینرالوژیکی خاص در تود ههای معدنی این کانی منجر به کاهش بازیابی مولیبدنیت می گردد. شناسایی و نحوه مقابله با این مشکلات جهت جلوگیری از بروز مجدد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر سعی در شناسایی عوامل مینرالوژیکی بوجود آورنده افت در بازیابی مولیبدنیت در کارخانه پرعیارکنی مس مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه دارد. جهت بررسی خصوصیات مینرالوژیکی مولیبدنیت، از خوراک و باطله کارخانه پرعیارکنی مس سرچشمه در شرایط مطلوب و نامطلوب بازیابی مولیبدنیت نمونه تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات میکروسکوپی بر روی نمون ههای تهیه شده منجر به شناسایی دو گونه موسوم به مولیبدنیت تود های و مولیبدنیت تیغه ای در خوراک کارخانه گردید. با مطالعه بر روی نمونه های تهیه شده در دو شرایط مختلف مشحص شد که سهم مولیبدنیت تود های در باطله دارای بازیابی پایین نسبت به شرایط نرمال بیشتر است. نتایج حاصله نشان داد که ابعاد مولیبدنیت توده ای در این باطله ۴۵ میکرون است. بر این اساس انتقال ذرات درشت مولیبدنیت به باطله عامل اصلی کاهش بازیابی معرفی شد. آزمونهای متالورژیکی نشان داد که عدم پایداری کف و کاهش میزان مصرف ک فسازهای باعث بوجود آمدن این مشکل گردیده افزایش خردایش تا ٧۵ درصد، DF ١٠ گرم بر تن ٢٠٠ ،MIBC ٢٢ گرم بر تن ،R است. مصرف ٢۵ گرم بر تن ۴٠٧ زیر سرند ٢٠٠ مش به همراه ٨ گرم گازوئیل در سلولهای پرعیارکنی اولیه منجر به افزایش ١۵ درصدی در میزان بازیابی مولیبدنیت گشت.

۱۸- اکتشافات ژئوشیمیائی در منطقه شمال تکاب
امروز بررسی ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای، بعنوان یکی از کارآمدترین روشهای پی جویی، در اکثر پروژه های مهم اکتشافی بکار گرف ته می شود. بر همین اساس و در راستای شناسایی مناطق پر پتانسیل ناحیه تکاب، مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه بانجام رسید. به این منظور، پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری گردید و تعداد ۱۱۲ نمونه رسوب آبراهه ای از جزء ۸۰ – مش برداشت شد. نمونه ها پس از آماده کانادا ارسال گردید. بعد از مشخص شدن ACME به آزمایشگاه ICP سازی جهت آنالیز شیمیایی ۳۱ عنصر به روش نتایج آنالیز نمونه ها، ۱۳ عنصر جهت مرحله پردازش داده ها و تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انتخاب شدند. در مرحله پردازش، پس از محاسبه مقادیر سنسورد و حذف اثر سنگ بالادست، یک جامعه همگن کلی بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه های آنومال از این جامعه، اقدام به نرمال و استاندارد سازی جامعه شد و با استفاده از روشهای آماری تک و نیز روش های آماری چند متغیره فاکتور آنالیز و رگرسیون داده ها مورد پردازش P.N و غربال x + 2s متغیره قرار گرفته و نقشه های مربوط به ناهنجاری های ژئوشیمیایی منطقه تهیه گردید. بر این اساس مناطق امید بخش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت انجام اکتشافات مقدماتی معرفی شدند.

۱۹- شبیه سازی عددی حرکت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله و بدنه آسیا با استفاده از CFD
امروزه دینامیک سیالات محاسباتی است. امتیاز استفاده از این روش انعکاس فرآیندهایی است که به طور معمول در نگاه اول پیچیدگی خاصی دارند. اساس این روش بر مبنای محاسبات مکانیک سیالات استوار بوده و با استفاده از قابلیت های نرم افزاری امکان انجام حجم قابل توجهی از محاسبات را میسر م یسازد. آسیاهای گلوله ای به عنوان زیرمجموع های از تجهیزات خردایش، دارای کاربردهای متفاوتی در صنایع وابسته به مهندسی معدن، متالورژی و شیمی می باشند. بررسی ها نشان داده که فرآیندهای متنوع مکانیکی شیمیایی پیچیده ای در زمان خردایش حادث م یشود. به طور کلی سه مؤلفه سایش، اصطکاک و ضربه در خردایش مواد معدنی مؤثر بوده که به منظور رسیدن به شرایط بهینه به حداکثر ضربه و حداقل سایش نیازمندیم.
در مقاله حاضر رفتار پالپ به عنوان سیال در منطقه سایش آسیای گلول های مورد تجزیه و تحلیل قرار تغییرات عوامل ویسکوزیته، سرعت، فشار و دما ،CFD گرفت و بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی نسبت به تغییرات قطر گلوله ارزیابی شد. در پایان مشخص گردید که عوامل ویسکوزیته، سرعت و دما نسبت به افزایش قطر گلوله دارای روند صعودی هستند. همچنین برای هر یک از موارد فوق توزیع عوامل در شبکه سیال مشخص گردید.

۲۰- بررسی علل افزایش ذرات ریزدانه در محصول کارخانه سنگ شکنی چغارت و راه های کاهش آن

یکی از مشکلات فعلی کارخانه سنگ شکنی معدن سنگ آهن چغارت، افزایش ذرات ریزدانه زیر ۶ در محصول کارخانه است. جهت رفع این مشکل در کوتاه مدت بررسی های مختلفی شامل مطالعات کان یشناسی، خردایش و تعیین دان هبندی حاصل از آتشباری صورت گرفت. در مطالعات کانی شناسی مشخص شد که کانی اصلی آهن دار در سنگ آهن چغارت منیتیت می باشد و کان یهای باطله ای همچون کلسیت، تالک و اسفن ( تیتانیت) آن را احاطه کرده اند. کانسنگ از بافت سنگ شناسی ضعیفی برخوردار است و به سادگی در اثر اعمال تنش متلاشی می شود. در مطالعات خردایش مشخص شد که قابلیت خردایش کانسنگ بیش از ٣٠ درصد کاهش یافته است. با تعیین مشخص شد که کانسنگ آهن موجود نرم هزا بوده و BFDS تابع شکست کانسنگ به کمک نرم افزار ذرات کانی باطله و کانی منیتیت درگیر با آن در اثر خردایش به سادگی به بخش های ریزدانه منتقلئ می شوند. با تعیین دانه بندی توده کانسنگ خرد شده در اثر آتشباری ۴ بلوک استخراجی در معدن آشکار شد که بیش از ٨٠ درصد از خوراک ورودی به کارخانه ،Goldsize چغارت به کمک نرم افزار ١٨ است که تقریبًا برابر با دانه بندی cm ٣٠ و بیش از ۶٠ درصد آن زیر cm سنگ شکنی زیر محصول سنگ شکن فکی می باشد. بنابراین مشخص شد که ٨٠ درصد خوراک ورودی به کارخانه سنگ شکنی نیازی به خردایش در سنگ شکن فکی ندارد و می تواند مستقیما” وارد مراحل بعدی ٣٠ و طول و cm مدار شود. پیشنهاد گردید با نصب یک دستگاه گریزلی شیب دار با ابعاد چشمه ٣٠ را جدا نموده و به مراحل بعدی مدار انتقال داد. cm عرض متناسب با ظرفیت کارخانه، ذرات زیر ۶، موجب کاهش زمان کاری و مصرف انرژی cm این امرعلاوه بر جلوگیری از تولید ذرات ریزدانه زیر دستگاه سنگ شکن فکی خواهد شد.

دانلود مقالات
 
بالا