[مقالات تکنولوژی معماری] - درآمد :نسبت معماری با تکنولوژی

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
درآمد- نسبت معماری با تکنولوژی

نویسنده:
سيد امير منصورى
دكتراى مطالعات شهرى با تخصص معمارى منظر - استاديار دانشگاه تهران - رئيس پژوهشكده نظر

چکیده:
انسان سنتی در دنیای حکمت زندگی می کرد.حکمت،مجموعه ای واحد از علم و آگاهی،هنر،اخلاق و فلسفه بود.حکمت،منطق دانایی بود.تقسیم معرفت به انواع آن هنوز صورت نگرفته بود.حکیمان،دانایان هنرمند و عالمان دین و دنیا بودند که مرجعیت جامعه را بر عهده داشتند.هر يك از شاهان براى رفاه خلق و شوكت حكومت، يكى از حكيمان را، كه سرآمد ديگران مى پنداشت، بر صدر مى نشاند تا حكمت به پشتوانة قدرت موجب آبادى ملك شود. اين رسم تا روزگار معاصر برپا بود. اينكه در افسانه ها و تاريخ مى خوانيم كه حكيمان بزرگ به ساخت آثار بزرگ معمارى، احداث زيرساخت ها و تأسيسات عظيم، حل معادلات پيچيده رياضى يا ارائه نظريات فلسفى و عرفانى دست يازيده اند ناشى از وحدت مطلق دانايى و تمركز آن در حكمت بوده است. لذا تفكيك فيلسوف از رياضى دان و هنرمند معمار از عالم دينى كار ساد هاى نيست. اثر اين شيوه از تقسيم معرفت، دخالت ناشناختة علوم در حوزة يكديگر است به هنگام خلق و ابداع و در فرد واحد. از اين رو در تمجيد از تعادل محصولات فرهنگى دوران سنت اغلب به همه جانبه نگرى، رعايت همزمان اصول ايستايى با زيبايى شناسى، بوم آورد بودن مصالح و انطباق با شرايط اقليمى اشاره مى شود. اينكه چگونه تعادل تضادهاى دو به دو از قبيل نوآورى با سنتى ساختن، قيمت ارزان با بناى شكوه مند، سادگى معمارى با پيچيدگى شيوه ساخت و نادر بودن بنا و بهره گيرى از مصالح متعارف، در يك اثر واحد حل مى شود، راز دنياى سنت است. اين امر ناشى از تسلط فرد واحد به همة دانش هاى مؤثر در معمارى بوده است؛ و البته چگونگى اين راز هنوز بر ما روشن نيست. بردار علم و هنر در دوره سنت بر هم منطبق بود و هنر قهراً واجد صفات علمى هم م ىشد. از اين رو معمارى سنتى هم شاهكار هنر شناخته مى شود و هم شاهكار تكنولوژى؛ كه هر دو به دست يك نفر محقق مى شد.

منبع:

منظر بهمن 1388 شماره 4
 

پیوست ها

  • درآمد-نسبت معماری با تکنولوژی.pdf
    121.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا