[مقالات تکنولوژی معماری] - تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی

نویسنده:
اعظم جعفرى
(پژوهشگر دكتراى معمارى دانشگاه تهران)

چکیده:
تكنولوژى در هر حوزه كه وارد م ىشود، دانش و مهار تهاى مختص خود را به همراه م ىآورد و موجد ارزشهايى مىشود كه اغلب در تقابل با فرهنگهاى كهن، ارزشها، آداب و رسوم و شيو ههاى زندگى و حتى زبان و ادبيات كشورهاست و در بسيارى موارد، پژمردن و ا زبي نرفتن فرهن گهاى ملى و ارز شهاى اخلاقى و اجتماعى كشورها را در پى دارد. ب هه رحال پيشرفت شتابان تكنولوژى، فرهنگى را به وجود آورده كه تدريجاً ارز شهاى خود را جهانى م ىكند. اما در شرايط دنياى امروز و به حكم عقل، نه م ىتوان از كاربرد محصول تكنولوژيك چشم پوشيد و نه م ىتوان چشم بسته به آن اعتماد كرد؛ به خصوص كه اكنون آگاهيم كه علم و تكنولوژى منحصرا در جهت سودرسانى به بشر، به خدمت گرفته نمى شوند، بلكه مى توانند در جهت نابودى او نيز عمل كنند .

منبع:
منظر بهمن 1388 شماره 4.
 

پیوست ها

  • تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی.pdf
    245.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا