مطالعه ی گونه شناسي، عناصر و اجزای معماري ايران در دوره ساساني

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
عنوان:

مطالعه ی گونه شناسي، عناصر و اجزای معماري ايران در دوره ساساني

نویسندگان:
مريم محمدی
،دکتر جواد نيستاني،دکتر سيد مهدي موسوي کوهپر،دکتر عليرضا هژبري نوبری
چکیده:

معماري اسامي ايران تداوم طبيعي معماري دوره ساساني است و شناخت و مطالعه اين معماري مي تواند راه گشاي ما در شناخت معماري دوره اسلامي و جنبه هاي مختلف آن باشد. متأسفانه علي رغم اين مهم معماري اين دوره به طور شايسته و جامع شناسايي و مطالعه نشده و ابهامات اساسي در خصوص سير تحول و تکامل اين معماري، تاريخ گذاري بناهاي بر جاي مانده، گونه شناسي، عناصر و اجزا،تکنيک ها، شيوه هاي معماري و موارد ديگر وجود دارد. ......

واژگان کلیدی:
معماري ساساني، آتشکده ها، کاخها، ايوان، چهارطاقيمشاهده پیوست مطالعه ی گونه شناسي، عناصر و اجزای معماري ايران در دو.pdf

 
بالا