مطالعه ی تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی و معماری در دوران پیش از مدرن و پس از آن در جهان غرب

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
عنوان:
مطالعه ی تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی و معماری در دوران پیش از مدرن و پس از آن در جهان غرب

نویسندگان :
سارا سوهانگیر
ویدا نوروز برازجانی


چکیده
:
این مقاله جستاری پیرامون مقایسه ی رابطه ی مفهوم فضا در موسیقی و معماری جهان غرب، در دو دوره ی پیش از مدرن ( قرن های 14-18 میلادی ) و پس از مدرن ( قرن های 18- 21 ) میلادی است. در بیشتر پژوهش هایی که تا به امروز در مقایسه ی تطبیقی میان فضای موسیقی و معماری صورت گرفته، به معیارهای ظاهری بسنده شده و پژوهشی در زمینه ی رابطه ی مفهومی و محتوایی میان این دو هنر به طور جدی صورت نپذیرفته است. این بررسی درنظر دارد با مقایسه ی رابطه ی مفهوم فضا در موسیقی و معماری در دو بازه ی زمانی پیش گفته، به بررسی پیوندهای مفهومی میان این دو هنر بپردازد. .........

واژگان کلیدی
:
فضای معماری، فضای موسیقی، دوراتن پیش از مدرن و پس از مدرن ، برخورد شکلی ، پیوند مفهومی فضای موسیقی و معماری

مشاهده پیوست 44213912304.pdf
 
آخرین ویرایش:
بالا