مطالعه تطبیقی-تحلیلی مسجد جامع گز به استناد نویافت ههای مرمتی

DDDIQ

مدیر ارشد
مطالعه تطبیقی-تحلیلی مسجد جامع گز
به استناد نویافت ههای مرمتی
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 18 شماره ۴ زمستان 92
عباسعلی احمدی*
استادیار باستا نشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.


چکیده
با توجه به مرمت های سالیان اخیر مسجد جامع گز و متعاقب آن زدودن برخی الحاقات دوره معاصر كه در نتیجه آن فضاها، تزیینات و اشكال جدیدی از بنا هویدا گردید، اطلاعات تازه ای از
گا هنگاری و مراحل توسعه این بنا مشخص گردید؛ بر همین اساس پژوهش حاضر که به روشی توصیفی- تطبیقی- تحلیلی بر پایه بررسی های میدانی و بهره گیری از مطالب متون انجام شده، بر آن است تا منظر تازه ای از گا هنگاری، مراحل توسعه، ویژگی های معماری، تزیینی و خصوصیات سبک شناختی بنا را مشخص کند. در نتیجه تحقیق مشخص گردید که بنای اولیه از نوع مساجد ستو ندار بوده و به دوره آ لبویه تعلق داشته است. در دوره سلجوقی مناره ای به مسجد افزوده گشته و همانند مسجد جامع اصفهان و اردستان در هر ضلع صحن چهار ایوان ایجاد شده و به مسجدی چهار ایوانی تبدیل م یگردد. به احتمال زیاد چهار ایوان مسجد به طور همزمان ایجاد شده و به دنبال آن در مقایسه با سایر مساجد چها ر ایوانی سلجوقی، مسجدی با خصوصیات سبکی ویژه و متفاوت را به وجود آورده است. در دوره صفوی به دستور شاهان صفوی و بدست معماران توانمند این دوره تعمیرات، ساختمان سازی ها و تزیینات الحاقی و اساسی در بنا صورت گرفته است. روند مرمت و ساختمان سازی بنا از دوره قاجار تا به امروز نیز تداوم داشته است.


واژ ههای کلیدی
آل بویه، سلجوقی، گز، مسجد ستو ندار، مسجد چه ارایوانی.
 

پیوست ها

  • مطالعه تطبیقی-تحلیلی مسجد جامع گز.pdf
    2.5 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا