مجموعه مقالات مهندسی معدن ( 59 مقاله)

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
30. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس

30. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس

 1. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس
 

پیوست ها

 • 30.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
31. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک

31. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک

 1. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک
 

پیوست ها

 • 31.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
32. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي

32. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي

 1. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي
 

پیوست ها

 • 32.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
33. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي

33. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي

 1. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي
 

پیوست ها

 • 33.pdf
  1.8 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
34. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي

34. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي

 1. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
 

پیوست ها

 • 34.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
35. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي

35. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي

 1. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي
 

پیوست ها

 • 35.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
36. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS

36. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS

 1. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS
 

پیوست ها

 • 36.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
37. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير

37. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير

 1. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير
 

پیوست ها

 • 37.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
38. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا

38. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا

 1. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا
 

پیوست ها

 • 38.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
39. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي

39. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي

 1. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي
 

پیوست ها

 • 39.pdf
  1.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
40. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن

40. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن

 1. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن
 

پیوست ها

 • 40.pdf
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
41. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه

41. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه

 1. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه
 

پیوست ها

 • 41.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
42. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي

42. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي

 1. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي
 

پیوست ها

 • 42.pdf
  1.9 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
43. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2

43. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2

 1. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2
 

پیوست ها

 • 43.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
44. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

44. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

 1. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM
 

پیوست ها

 • 44.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان

1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان

 1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان
 

پیوست ها

 • 45.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

abol!fazl

عضو جدید
مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
خیلی کمک کرد;)
 

vista-pc

عضو جدید
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مقاله در رابطه با تولید ذغال اکتیو از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم
 

javad-pm

عضو جدید
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مقاله در رابطه با تولید ذغال اکتیو از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم

امیدورام مفید باشن
مشاهده پیوست A-2.pdf

مشاهده پیوست A-1.pdf
 

vista-pc

عضو جدید
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مطلب در رابطه با تولید گار متان از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم اگه کمک کنید دعاتون میکنم
 
بالا