مجموعه مقالات مهندسی معدن ( 59 مقاله)

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
30. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس

30. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس

 1. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس
 

پیوست ها

 • 30.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
31. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک

31. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک

 1. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک
 

پیوست ها

 • 31.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
32. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي

32. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي

 1. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي
 

پیوست ها

 • 32.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
33. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي

33. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي

 1. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي
 

پیوست ها

 • 33.pdf
  1.8 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
34. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي

34. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي

 1. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
 

پیوست ها

 • 34.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
35. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي

35. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي

 1. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي
 

پیوست ها

 • 35.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
36. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS

36. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS

 1. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS
 

پیوست ها

 • 36.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
37. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير

37. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير

 1. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير
 

پیوست ها

 • 37.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
38. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا

38. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا

 1. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا
 

پیوست ها

 • 38.pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
39. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي

39. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي

 1. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي
 

پیوست ها

 • 39.pdf
  1.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
40. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن

40. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن

 1. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن
 

پیوست ها

 • 40.pdf
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
41. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه

41. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه

 1. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه
 

پیوست ها

 • 41.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
42. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي

42. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي

 1. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي
 

پیوست ها

 • 42.pdf
  1.9 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
43. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2

43. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2

 1. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2
 

پیوست ها

 • 43.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
44. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

44. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

 1. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM
 

پیوست ها

 • 44.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان

1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان

 1. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان
 

پیوست ها

 • 45.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

vista-pc

New member
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مقاله در رابطه با تولید ذغال اکتیو از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم
 

javad-pm

New member
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مقاله در رابطه با تولید ذغال اکتیو از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم

امیدورام مفید باشن
مشاهده پیوست A-2.pdf

مشاهده پیوست A-1.pdf
 

vista-pc

New member
سلام خسته نباشید
من دنبال یک مطلب در رابطه با تولید گار متان از ذغال سنگ می خواستم میشه کمکم کنید ؟؟ که چحوری تولید میشه مواد اولیه واسه تهیه اش چیه آیا دستگاهی نیاز داره یا نه کمک کنید ممنون میشم اگه کمک کنید دعاتون میکنم
 
بالا