خدا در فلسفه جدید و تفکر معاصر

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
مدیر تالارنویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: شهرام پازوکی
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: شهرام پازوکی
اتین هانری ژیلسون فیلسوف فرانسوی از پیروان فلسفه‌ی تومیسم نو در سال 1884 در پاریس متولد شد. تحصیلات عالیه را در دانشگاه پاریس گذراند. در سال 1907 مدرّسی گرفت و در سال 1913 پس از چندین سال تدریس موفق به اخذ درجه‌ی دکترا شد. در همین دوره دو رساله‌ی کوچک و بزرگ دکتری خود موسوم به فهرست مدرسی- دکارتی و آزای در نظر دکارت و نسبت آن با الهیات، را به حیطه طبع آراست. در خلال سالهای 1914 تا 1916 با درجه‌ی افسری در خدمت ارتش فرانسه در جنگ شرکت کرد تا آنکه در وردن اسیر شد و در سالهای میان 1916 تا 1918 اسیر جنگی بود. پس از پایان جنگ بمدت دو سال در دانشگاه استراسبورگ استاد فلسفه بود و در سال 1921 به مقام استادی تاریخ فلسفه قرون وسطی در دانشگاه سوربن رسید و تا سال 1932 در این مقام باقی ماند. در این سال کرسی تاریخ فلسفه در قرون وسطی را در کلژدوفرانس پذیرفت. در سال 1929 ژیلسون دعوت به همکاری جماعت کشیشان سنت بازیل تورنتو را در تأسیس مؤسسه تحقیقات قرون وسطی با همکاری کالج سنت مایکل در دانشگاه تورنتو پذیرفت و از همان آغاز استاد و مدیر تحقیقات این مؤسسه شد.
دانشگاههای معتبر بسیاری درجات افتخار به وی داده‌اند و عده‌ای از آنها از او برای سخنرانیهای مهمی دعوت کرده‌اند که از میان آنها می‌توان از سخرانیهای ذیل نام برد:
سخرانیهایی در دانشگاه آبردین (1931-1930) به نام گیفورد که تحت عنوان روح فلسفه‌ی قرون وسطی (The Spirit of Medieval philosophy) چاپ شده؛ سخنرانیهایی به افتخار ویلیام جیمز در دانشگاه هاروارد (1937-1936) که تحت عنوان وحدت تجربیات فلسفی(1) (The Unity of Philosophical Experience) انتشار یافت؛ سخنرانیهایی به نام ریچارد در دانشگاه ویرجینیا (1937) که تحت عنوان عقل و وحی در قرون وسطی (Reason and Revelation in the Middle Ages) منتشر شد. سخنرانیهایی در دانشگاه ایندیانا (1940) که تحت عنوان خدا و فلسفه (God and Philosophy) انتشار یافت؛ و سخنرانیهایی درباره‌ی هنرهای زیبا (1955) به نام ا.و.مِلون که تحت عنوان نقاشی و واقعیت (Painting and Reality) چاپ شده است. ژیلسون مؤسس و مدیر دو نشریه‌ی مشهور مطالعاتی در فلسفه‌ی قرون وسطی (Études de philosophie médiévale) و آرشیو تاریخ ادبی و اصول عقاید در قرون وسطی (Archives d’historie doctrinale et littéraire du moyen age) است. وی در عین حال مدیر سالنامه مؤسسه‌ی مطالعات قرون وسطایی وابسته به کلیسای کاتولیک بنام مطالعات قرون وسطایی نیز هست. در میان تعداد آکادمیها و جوامعی که وی عضو آنهاست می‌توان از فرهنگستان فرانسه نیز نام برد که در سال 1947 به عضویت آن انتخاب شد. 
بالا