پروتئین لپتن

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
لپتين
این پروتئین به خاطر اینکه از بافت چربی(leptos) به دست آمد، لپتین نامیده شد.
لپتین پروتئین کوچکی با 167 اسيد آمينه است
این پروتئین از طريق گردش خون به مغز رفته و در آنجا بر روي گيرنده‌هاي هيپوتالاموس اثر نموده و سبب كاهش اشتها مي‌گردد.
نبود اين پروتئين باعث ديابت مي‌گردد
لپتين تنها در سلول‌هاي چربي و به ميزان كمتر در اپي‌تليوم روده و جفت توليد مي‌گردد
در مقابل لپتين پپتيدي به نام نوروپپتيد 2 (NPY) وجود دارد كه پپتيدي با 36 اسيد آمينه و محرك اشتها است، ترشح و عمل NPY توسط لپتين و CRH تنظيم مي‌گردد،غلظت خوني NPY در هنگام گرسنگي افزايش مي‌يابد.

اعمال لپتين
1ـ حامل پيامي مبني بر كافي بودن ذخاير چربي و كاهش مصرف مواد سوختي و افزايش مصرف انرژي است.
2ـ با تأثير بر روي هيپوتالاموس و افزايش CRH و POMCباعث كاهش اشتها مي‌شود.
3ـ سيستم عصبي سمپاتيك را تحريك نموده و سبب افزايش فشار خون، ضربان قلب مي‌شود.
4ـ باعث توليد حرارت توسط جدا نمودن انتقال الكترون از سنتز ATP در داخل ميتوكندري در بافت چربي مي‌گردد و اين عمل را با افزايش دادن ميزان پروتئين UCP-1 كه در غشاء داخلي ميتوكندري كانال پروتون تشكيل مي‌دهد تا پروتون‌ها به جاي عبور از ATP سنتاز از آن عبور كنند و در این حالت به جاي ATP در زنجيره انتقال الكترون گرما توليد گردد. UCP-I: Uncoupling protein-1 (پروتئين غيرجفتكننده-1)


نقص در عملكرد لپتين
لپتين به علت نقش داشتن در كاهش اشتها باعث كنترل وزن بدن مي‌شود، نبود آن باعث چاقي و اختلالات متابوليكي نظير ديابت مي‌گردد.
 

Similar threads

بالا