نژادهای گوشتی

yaprak-s-a

New member
نژادهای گوشتی

1-
آنگوس (Angus)


نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (AberdeenAngus) و منشاء آن اسکاتلند است. گاوهایآنگوس به رنگ سیاه می باشند. پوشش مویی بدن آنها نرم بوده و بدون شاخ هستند. ایننژاد دارای بدنی تنومند بودن و از نظر پرواربندی مناسب می باشد. این گاوها بسیارمقاوم بوده و به آسانی به شرایط گوناگون خو می کنند. از این رو برای بهبود گوشت دربیشتر نقاط جهان ، برای آمیزش با گاوهای بومی برگزیده شده اند. چون بی شاخی صفتیغالب است گوساله های نسل اول بدون شاخ خواهند بود که از نظر آسان کارکردن ، زخمنکردن پوست و زیان نرساندن به گوشت دارای اهمیت است. تعدادی از این نژادها حامل ژنمغلوب بوده و در بعضی مواقع گوساله قرمز رنگ از والدین سیاه رنگ به دنیا می آیند.گوساله معمولاً به آسانی و بدون نیاز به کمک زاده می شوند و به همین دلیل است کهدر بسیاری از تلیسه های گاوهای شیری را با گاوهای نر این نژاد جفتگیری می دهند
.
2-
آنگوس قرمز (Red Angus)


گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهایقرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل ازتلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند . در حالیکه ژن قرمز مغلوب میباشد.این نژاد به غیر از رنگ از سایر جهات شبیه آنگوس سیاه است آنگوس قرمز آب وهوای گرم را نسبت به آنگوس سیاه بیشتر و بهتر تحمل می کند.


3-
شارولی (Sharolais)
یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهایگوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است.اگرچه در آغاز، نژادی دو کاره ( کار و گوشت) بوده، اما به دلیل نبود نیاز به گاوبرای انجام کار و با پیشرفت تکنولوژی به نژادهای گوشتی تبدیل شده است. گله هایشارولی در آمریکا ، کانادا ، جزایر باهاما، انگلستان، ایرلند ، ژاپن و فرانسه وجوددارد. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغوزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلوگرم دارد. به طور معمول شاخدار بوده و شاخها سفید رنگ ، باریک و نوک تیز می باشد.بعضاً شارولی بدون شاخ نیز مشاهده می شود. کیفیت لاشه آن بسیار عالی بوده و بهدلیل نداشتن چربی زیر پوست ، می توان بدون افزایش چربی روی لاشه آن را تا وزنهایزیاد پروار کرد. میزان چربی درون ماهیچه ای لاشه زیاد است . این نژاد سازگاری خوبیبا اکثر مناطق دارد و در برنامه های تلاقی نیز مورد استفاده قرار می گیرد
.
4-
چیانینا یاکیانینا (Chianina)
منشأ این نژاد ، دره کیانینا درایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین ن‍ژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی ازقدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندیقد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قدگاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد. این نژاد دارای موههایکوتاه و نرم و به رنگ سفید است. گوساله های خالص در زمان تولد به رنگ قهوه اییسوخته هستند اما در 4-3 ماهگی سفید رنگ می شوند. انتهای دم ، مژه ها و سم هاسیاهرنگ ، سر مستقیم و صورت دراز است. در دامهای جوان شاخها سیاه هستند ولی در 2سالگی زرد رنگ می شوند. مهمترین ویژگی این نژادها همانطور که ذکر شد اندازه بسیاربزرگ آن است. چیانینا به دلیل شیوه کاربرد آن در دراز مدت به نژاد کاری تبدیل شدهاست. حیوانی است با دست و پا و سم بسیار نیرومند که می تواند مسافت زیادی را بهراحتی طی کرده و با سرعت کار کند. مقاومت این نژاد در برابر گرما و بیماری بسیارزیاد بوده و می تواند در نواحی گرم و هم معتدل زندگی کند. در ایتالیا این نژاد ازحالت دو منظوره بودن ( گوشت و کار) خارج شده و به نژاد گوشتی تبدیل می شود. کیفیتلاشه آن بسیار خوب است و حتی در وزنهای بسیار بالا نیز چربی گوشت آن اندک است. 5- گالووای (Galloway)

این گاوها برای سده های پیاپی در جنوبغربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیختهنشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم بوده وسرما ، باد و باران و برف را بخوبی پذیرا هستند. دارای پوستی کلفت و موهای دراز وپر پشت هستند.که آنها را حفاظت می کنند. قابلیت چرای آن بسیار خوب است و مراتعی کهبرای سایر نژادها مناسب نیستند برای این گاوها بسنده است. گاوها بیشتر سیاهرنگ هستند. یک سویه از این نژاد نواری سفیدپیرامون کمر دارد و به Belted Galloway معروف است. به طور طبیعی این گاو بدونشاخ است.
6-
هرفورد (Herford)
منشأ هرفورد از بخش هرفورد درانگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها ودم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. هرفورد نژادی شاخدار و دست آموز بوده و کار کردن باآن راحت می باشد. همچنین تولید گوساله این نژاد تحت شرایط سخت از سایر نژادهابیشتر است. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.گاوهایی مقاوم با توان چرای بسیار مناسب هستند و به آسانی می توان آنها را درمراتع پروار کرد. هرفورد بدون شاخ نیز وجود دارد که منشأ آن از آیوای آمریکاست وبه غیر از شاخداری و بدون شاخی ، سایر خصوصیاتی شبیه هرفورد شاخدار دارد
.
7-
لیموزین(Limousin)
منشأ این نژاد استان لیموزین در غربفرانسه است. خاک این ناحیه فقیر بوده و به دلیل شرایط بسیار سخت محیطی گاوهای اینناحیه بسیار مقاوم هستند. در سراسر سال می توان گاوها را در هوای آزاد نگهداریکرد. گاوها توان تحمل هوای بسیار گرم تا بسیار سرد را دارند. لیموزین در آغاز نژادی دو منظوره برای کار و گوشت بوده امابعدها ویژگی های گوشتی آن مورد تأکید قرار گرفت. رنگ این گاوها زرد مایل به قهوهای ، سر آنها کوتاه و پیشانی و پوزه آنها پهن است. شاخها ، کوتاه و متوسط و به رنگزرد طلایی ( بلوند) هستندکه به سوی جلو رشد می کنند. گردن کوتاه و شانه ها صاف است. قفسه سینه گسترده ،دنده ها برجسته و کپل بزرگ است. پاها نسبتاً کوتاه و با وجود استخوان بندی ظریفبسیار نیرومند است.
8-
ماین آنجو(Main - Anjou)
منشأ این نژاد کشور فرانسه میباشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاًاین نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعهیافته است. ماین آنجو امروزه به عنوان یک تولید کننده عالی گوشت در نظر گرفته میشود. رنگ آن قرمز تیره و سفید می باشد و دارای رنگدانه های روشنی بر روی پوست خودهستند. این نژاد دارای شاخ با اندازه متوسط می باشد که به سمت جلو پیچش دارد وحیوانی آرام بوده و به راحتی دست آموز می گردد.


9-
شورت هورنو شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn)
منشأ این نژاد از شمال انگلستان است وگاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند. شاخ این گاوها کوتاهاست. در گاوهای نر، خمش شاخ به سمت جلو و در گاوهای ماده به سوی جلو و درون است.گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد. شورت هورن توانایی سازگاری با شرایط آب و هوایمختلف را دارد. از این نژاد در تلاقی بسیار استفاده می شود و دارای خصوصیات مادریخوب و توانایی شیردهی عالی می باشدو شورت هورن لاشه مناسب و مطلوب تولید می کند.اگرچه این نژاد زمانی یکی از نژادهای بسیار مشهور جهان و از نظر تعداد بسیار زیادبوده ، اما اکنون در نتیجه رقابت با گاوهای شیری و گوشتی خالص تعداد آنها بسیاراندک است. گونه ایی از آن در استرالیا بوجود آمده که به نام شورت هورن ایلاوارامعروف است
.
10-
سیمنتال (Simmental)
منشأ این نژاد از دره سیمن در کشورسوئیس است و به همه کشورهای مجاور یافته است. حدود نیمی از گاوهای کشور سوئیس ازاین نژاد بوده و یکی از مشهورترین نژادها در اروپا می باشد. در فرانسه به نام Pie Rouge و در آلمان به نام Fleckvieh نامیده می شود.تخمین زده می شود که هماکنون بیش از 35 میلیون رأس از این نژاد در اروپا موجود باشد. گاو سیمنتال ، دارایصورتی روشن و بدنی با لکه هایی به رنگ قرمز می باشد و شاخه هایی با اندازه متوسطدارد. این حیوان بدنی بزرگ داشته ، وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزنماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید مینماید.
11-
براهمن (Brahman)
این نژاد در جنوب غربی ایالات متحدهآمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبومعروف هستند. گوشت خوب و بلوغ زودرس از صفات این نژاد می باشد و همچنین در تلاقیها از آن استفاده می شود و نتایج هیبرید آنها به وجود آوردن گاوهای گوشتی خوبیبوده است. رنگ برهمن خاکستری روشن یا قرمز و تقریباً سیاه می باشد ولی غالباً بهرنگ خاکستری روشن تا خاکستری نیمه روشن دیده می شوندو علاوه بر کوهان ، پوستی شل وافتاده و به زیر گلو و گوشها آویزان دارند. موی بدن گاوهای برهمن کوتاه ، پر پشت وبراق است. سر گاوهای برهمن دراز شاخهای آنها کوتاه است. کوهان در این گاوها کاملاًمشخص است. گاوهای برهمن تا سن 5 الی 6 سالگی نیز به رشد خود ادامه می دهند. پایداری آنها در برابر گرمای زیادمحیطی و بیماریها از ویژگیهایی است که موفقیت این نژاد در نواحی گرم را سبب شدهاست. برهمن از نظر تولید گوشت در نواحی گرم و مرطوب نقش مهمی دارد و اکنون در بیشاز 60 کشور جهان دیده می شود.
12-
برانگوس(Brangus)
این نژاد از تلاقی گاوهای برهما وآنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوسبه رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد. این نژاد سازگاری خوبی با آب و هوای متنوع داشتهو خصوصیات مادری خوب ، راندمان غذایی بالا و تولید لاشه مناسب نیز از صفات دیگر آناست. موهای سیاه برانگوس راست ، کوتاه است . سر ، متوسط و پیشانی و پوزه پهن است .گاوها بدون کوهان اند. کیفیت گوشت از نظر میزان چربی درون ماهیچه ایی همانند آنگوساست. گوساله ها به آسانی زاده می شوند و بنابراین گاوهای نر برانگوس را می توانبرای نژاد آمیزی با تلیسه های نژاد های دیگر بکار برد.
13-
درات ماستر (Droughtmaster) این نژاد در استرالیا ایجاد شد کهترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارد. دارای کوهانی کوچک و رنگ قرمز بوده و گاوها ممکن است شاخدار یابی شاخ باشند. این گاو در شرایط سخت مانند گرمای زیاد و مراتع فقیر رشد مناسبدارند و هنگامی که تغذیه آنها بهتر شود ، به سرعت واکنش مناسب نشان می دهند.پایداری آنها نسبت به کنه زیاد است و در نتیجه از بیماریهایی که بوسیله کنه منتقلمی شود کمتر آسیب می بینند.

14-
ماری گری (Murray Grey)
منشأ این نژاد نیز استرالیا است و درمنطقه ای واقع در دره رودخانه ماری بوجود آمده . در سال 1905 یک ماده گاو شورتهورن به رنگ ابرس که با یک گاو نر آنگوس جفتگیری کرده بود ، گوساله ای بدنیا آوردکه رنگ آن خاکستری بود. این نژاد بسیار مقاوم و آرام بوده و از نظر جنسی زود رساست. تولید لاشه های پرگوشت و کم چربی از ویژگیهایی است که باعث موفقیت این نژادشده است. در سال 1967 ، سه لاشه از استرالیا به انگلستان فرستاده شد تا در مسابقهای شرکت کنند. این لاشه ها مقام اول تا سوم را بدست آوردند
.
از سایر نژادها می توان به سنپول(Senpol) ، پینزگاوور(Pinzgaur)،ردپول(Redpoll)و ... اشاره کرد.
نژادهای گاو شیری 1- ایر شایر (Ayrshire)
موطن اصلی این نژاد از استان ایر دراسکاتلند می باشد که در طی قرن هجدهم توسعه یافته است. ایر شایر به رنگ قرمز گیلاسیبوده و دیگر رنگهای آن قهوه ای مایل به قرمز ، قهوه ای یا سفید می باشد. رنگ سفیدممکن است مخلوط با قرمز یا قهوه ای باشد. رنگ مطلوب این نژاد که تولید کنندگان آنترجیح می دهند. رنگ قرمز و سفید متمایز شده و رنگ سیاه یا راه راه سیاه در زمینهخاکستری می باشد. شاخهای ایر شایر دارای پیچش به سمت بالا و خارج می باشد و طولشاخ متوسط و نوک آن تیز می باشد. ایر شایر دارای پستانهایی متعادل بوده که در یکخط راست قرار دارند و نوک پستانها اندازه متوسطی دارند. به دلیل شرایط محیطی (یعنی کوه ، تپه های خشن ، هوای سرد و باران زیاد) نژاد ایرشایر کاملاً مقاوم است. اندازه گاوها نسبتاً کوچک است.بنابراین گوساله های نر را نمی توان برای تولید گوشت پرورش داد. مگر اینکه گاوهایماده با گاو نر نژادهای گوشتی ، نژاد آمیزی شوند. مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوهانسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولیدکنند.گلبولهای چربی ریز هستندو بنابراین به آسانی در بالای شیر جمع می شوند و ازاین نظر شیر این نژاد برای تولید پنیر بسیار مناسب است. به دلیل کمبود علوفه ووجود مراتع نا مرغوب نژاد ایرشایر با گذشت زمان به نژادی تبدیل شده که بیشترینقدرت استفاده از کمترین مقدار علوفه را دارد. برای پدید آوردن این نژاد بیشتر برشکل پستان تأکید شده است. وزن ماده گاوها نزدیک به 600 کیلو گرم می باشد اما وزنگاوهای نر ممکن است به 900کیلوگرمهم برسد
.
2-
براونسوئیس (Brown swiss) منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و احتمالا" یکی ازقدیمی ترین نژادهای شیری می باشد . این نژاد در آلپ توسعه یافته و عقیده بر ایناست که هیچ نژاد خارجی دراین توسعه نقش نداشته است . در کندوکاوهای باستان شناسیدر سویس ، اسکلت گاوهای متعلق به 4 هزار سال پیش از میلاد مسیح بدست آمده است کههمانند اسکلت گاوهای براون امروزی است . در سویس گاوهای براون در فصل بهار چرایخود را از دامنه کوههای نزد آغاز کرده و به تدریج با نزدیک شدن تابستان در دامنههای فرازمند
گاوهای براون سوئیس برای این منظورگاوهایی بوجود آمده اند که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه ازاین نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیربراون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربیتولید می کند. تولید گوشت آن نیز خوب است. به گونه ایی که افزایش وزن روزانه برابر یک کیلوگرم برایگاوهای نرو گاوهای نر اخته یاد شده است. رنگ گاوها قهوه ای باز ( روشن) تا قهوه ایتیره ، متغیر است و موهای پیرامون پوزه ، درون گوش و پایین ساق ها معمولاً کمرنگتر است. شاخها بیشتر سفید ، انتهای آنها سیاه و اندازه آنها کوچک تا متوسط است.سر گاوهای براون سوئیس عریض و صورت آنها پهن است. براون سوئیس نژادی آرام بوده کهبه لجوج بودن شهرت یافته است. میانگینوزن گاو ماده، نزدیک به 600 کیلوگرم است و در گاو نر به 1000کیلوگرم می رسد.
3-
گرنزی(Guernse ) موطن این نژاد از جزیره گرنزی درانگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودیرنگ از مشخصات این نژاد می باشد. شاخهای گرنزی به سمت بیرون انحنا داشته و رو بهجلو می باشد که طول آن متوسط و نوک آن باریک و تیز است . گاوهای گرنزی اندکیبزرگتر از گاوهای جرزی هستند، اما شکل ظاهری و ویژگیهای شیر آنها همانند جرزی است.درصد چربی شیر گرنزی ، کمتر از نژاد جرزی است ، اما رنگ شیر گرنزی زردتر است کهناشی از کاروتن بیشتر در شیر آن است. گاوهای گرنزی به دلیل کوچک بودن اندام برایتولید گوشت مناسب نیستند. گاوهای گرنزی اندکی دیرتر از گاوهای جرزی بالغ می شوند وقدرت چرای آنها هم به خوبی گاوهای جرزی نیست رنگ بیشتر گاوهای گرنزی زرد آهویی استکه گاهی لکه های سفیدی نیز دارد. پوزه به رنگ زرد کرمی ، سم ها زرد کاهی و انتهایدم سفید است. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصدچربی تولید می کنند. .. 4- هلشتاین(holstein) ............. مرکز پرورش این نژاد استان فریسلندواقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید.
رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفیدبوده و کلیه خصوصیات شیرواری را دارا می باشد و میزان تولید سالانه شیر آن در سال1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است.
گاوهای تاپ این نژاد تا 30 تن تولیددر سال را داشته اند. مقدار چربی شیر در این نژاد مورد توجه نبوده و مقدار چربیشیر آنها در حدود 4/3 تا 2/4 درصد متغیر است .
در صد پروتئین شیر این نژاد در حدود11/3 درصد گزارش شده اشت.
قد این گاو 35/1 تا 45/1 متر بوده ووزن گاوها به 700 الی 750 کیلوگرمی رسد.
این گاو دارای سری ظریف، سینه ای فراخو شاخی کوچک و پستانهایی شکیل و پررشد می باشد. این نژاد هر چند بومی کشور هلنداست ولی در تمام کشورهای جهان به خوبی پرورش یافته و امروزه پر تعداد ترین گاو د رجهان می باشد. اصیلترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید میباشد که این مورد ساده ترین روش برای تعیین اصالت گاوهای هلشتاین است، البته میزانتولید شیر و تولید مناسب تحت تاثیر این ویژگی نمی باشد و این ویژگی از اهمیتچندانی برخوردار نیست.
وزن تولد این نژاد حدود 42 کیلوگرماست که هنگام بلوغ نرهای آن تا حدود یک تن وزن را دارا می باشند.

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
[h=2][/h]
Angusیک نژاد معروف گوشتی است. دارای بزرگترین گله های گوشتی دنیا است
رنگ آن مشکی است
ممکن است غدد پستانی آن سفید رنگ باشد
مقاوم به آب و هوای بد- بلوغ زودرس-چربی خیلی خوب-بازده گوشتی بالا-
از آنها به نسبت زیاد برای بهبو د کیفیت لاشه و تولید بالا دو رگه گیری می کنند
ژن بی شاخی غالب بر نوع شاخ دار است
در سال 1835 رسماً به عنوان یک نژاد شناخته شد

...........
Angus hybrids
از ترکیب ژنتیکی American angusو ژن نژادهای قاره ای جهت زیاد شدن گوشت ایجاد شده اند
از نظر هیکل 8/5 آنگوس آمریکایی می باشند و از نظر خون 4/3 آنگوس آمریکایی خون دارند
دارای چند نوع ترکیب ژنتیکی هستند
برخی از این نژادها دارای اسکلت ضعیف اما در کل همه آنها دارای چربی marblingبالایی هستند
Barzona

از تلفیق چهار نژادHereford-Angus- وAfrikaner-Santa Gertirudis بوجود آمده
دارای دو نوع شاخ دار و بدون شاخ می باشند
به طور کلی رنگ آنها قرمز میانه ای اما می تواند قرمز تیره یا روشن باشد
به دلیل شرایط اقلیمی آریزونا (باران کم ، چراگاه کم ، نوسانات دما زیاد وصخرهای بودن)شخصی به نام F.N.BARD این نژاد را بوجود آورد
Beefalo
از تلفیق نژاد گاوهای محلی وBison (نوعی بوفالو)بوجود آمده
دارای بدنی مقاوم ، آسان زا ، کیفیت بالای گوشت
قابلیت یافتن چراگاه را دارد.
Beef master
از تلفیق سه نژادHereford-Shorthorn-Brahmanبوجود آمده
هدف از تولید این نژاد تولید بیشتر(شیر و گوشت)
مرکز اولیه پرورش آن جنوب تگزاس بوده است
رنگ بیشتر آنها قرمز مایل به قهوه ای است ولی هیچ گونه رنگ استانداردی برای آنها وجود ندارد
در سال 1954 سازمان کشاورزی آمریکا اسم این نژاد را به عنوان یک نژاد خالص ثبت کرد
Belgian Blue

دارای جثه متوسط-وزنی سنگین-عضلات حجیم-پاهای قوی-سری نسبتاً کوچک-سخت زایی بالا-کپلی شیب دار
رنگ آنها آبی-سفید یا آبی و سفید است
گوشت آنها دارای کمترین میزان چربی است
Belted galloway
در اوایل قرن 19از نژاد خالص Black galloway بوجود آمده است.
دارای جثه متوسط-سر بزرگ و پهن-گردنی نسبتاً متوسط ، قد کوتاه ، استخوان بندی مناسب و در فصل زمستان دارای موهای بلند، بدون شاخ
پا های جلو وعقب سیاه رنگ ودرخشندگی قرمز رنگی داشته
قسمت میانی بدن سفید رنگ
گاوهایی پر طاقت هستند ، با محیط زود سازگار می شوند ، راحت کنترل می شوند ، کیفیت گوشت خیلی عالی ، آسان زا و مادران خوبی هستند
Brad Ford
درسال 1974 در شهر فلوریدا از تلفیق Brahman and Hereford بوجود آمد
دارای بلوغ زود رس ، باروری خوب ، آسان زایی ، تولید شیر بهینه ، طول عمر خوب ، صورتی سفید رنگ، دور چشم و بدن قرمز رنگ است
این نژاد به خاطر حس مادران اش معروف است.
Brahman

مرکز اولیه پرورش آن هند می باشد
تشخیص آنها از روی کمر وکپل وگوش های بلند کاری راحت است
رنگ آن خاکستری است.
به علت شرایط غذایی نا مناسب و آفات زیاد وانگل ها وبیماری ها وشرایط آب وهوایی گرمسیری سخت هندوستان قابلیت های مقاومتی خوبی پیدا کردند.
این نژاد پوستی نرمی دارد ودارای غدد عرق ساز می باشد که این امر کمک می کند در برابر گرما مقاوم باشند
از گاوهای مقدس هندوستان هستند
این نژاد معروفترین نژاد دنیا است
Brangus

از تلفیق دو نژاد Brahman and angusبوجود آمده
مقاوم به شرایط جوی و بیماری و شرایط نامناسب غذایی
دارای اسکلت خوب بدنی
در شرایط سرد آب و هوایی دارای پوشش بدنی مو دار هستند
Braunvieh

یک لغت آلمانی به معنای گاو قهوهای است
در قرن 17 در کوه های سوئیس مشاهده شد
دارای جثه ای متوسط هستند
به دلیل آسان زایی وخوش مزاج بودن و قابلیت چرای خوب معروف هستند
رنگ آنها از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره است
دماغ و پوزه و کمروغدد پستانی وداخال پای آنها روشن تر است
دور شانه و گردن دارای رنگ تیره تری می باشد
قسمتی که دم به بدن وصل می شود تیره رنگ است
دارای سم تیره رنگ و سفت می باشد.
British white

دارای جثه متوسط-بدون شاخ-طبیعتی آرام، غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب،آسان زا ، گوشت بدون چربی ، شیر دهی خوب ، پر طاقت
وزن نرآن kg 950-725است
وزن ماده آن kg 550-450 است
دارای جثه متوسط ، بدون شاخ، طبیعتی آرام ،غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب ،آسان زا ، گوشت بدون چربی، شیر دهی خوب ،پر طاقت
وزن نرآن kg 950-725است
وزن ماده آن kg 550-450 است
Buelingo

دارای جثه متوسط ، نوار سفید رنگ روی کمر ، بلوغ زودرس ، مزاج خوب ، آسان زان ، باروری خوب و گوشت خوب
رنگ شانه وکپل مشکی و قرمز آلبالویی
وزن ماده آن kg550-450 است
وزن نرآن kg 900-800است
Canadienne

مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است
در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده
اولین گاو آمریکای شمالی است
گاوهای پر طاقت، سازگار با آب و هوای بد
رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید
رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است
از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود
به هنگام بزرگ شدن چربی گوشت آنها کم می شود
Charolais

مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است
در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده
اولین گاو آمریکای شمالی است
گاوهای پر طاقت-سازگار با آب و هوای بد
رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید
رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است
از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود
به هنگام بزرگ شدن چربی گوشت آنها کم می شود
Chiangus
از تلفیق دو نژاد Angus and Chianinaبه وجود آمده
بدون شاخ-بلوغ زودرس، عضلانی-فعالیت جنسی ز یاد ، کیفیت گوشت بالا و چربی خوب
Chianina

مرکز اولیه پرورش آن ایتالیا است
در سال 1971 وارد آمریکا شد
رنگ آن از سفید تا خاکستری است
دارای موی کوتاه-پوست سیاه رنگ
شاخ های آنها به طرف جلو و سیا رنگ است است ولی وقتی بزرگ می شوندروشن می شود
معروفترین ویژگی آنها خوش فرم بودن عضلات بخصوص شانه وکمر وکپل
صورت نسبتاًکشیده دارند

Corriente

نژاد آنها به اولین گاوهای که اسپانیادر سال 1493 به دنیای جدید معرفی کردند بر می گرد د
مقاوم به انواع آب وهوا
گاو های کوچک وکم چرب و چابکی هستند
Devon

از قرمز تیره تا روشن یا فندوقی دیده می شوند
در زمستان موی ضخیم ومعمولا بلند و فرفری ولی در تابستان کوتاه ونرم است.
استخوان بندی کوتاه و کلفت-عضلاتی نرم
وزن نرlbs 2200-1700
وزن مادهlbs 1300-950

Dexter
کوچکتین نژاد آمریکایی بوده-شیر و گوشت خوبی داشته
معمولا سیاه رنگ هستند ولی قهوه ای متمایل به قرمز هم دیده می شوند
در جنوب غربی ایرلند در قرن 19 توسط آقای Dexterبوجود آمد
نسبت به جثه ای که دارد تولید شیر خوبی دارد(بعضی از آنهاسالانه بیست برابر وزنشان شیر تولید می کنند)
نیم تنه پهن- پا های کوتاه و انتهای کمر کاملا 90 درجه است-عضلات حجیم و خوبی دارند
از نژادIrish kerryبوجود آمده
وزن ماده ان lbs 800-750وزن نر آن lbs 1100-1000است
Droughtmaster
مرکز اولیه پرورش این نژاداسترالیا بوده.
در آب و هوای گرم و خشکسالی دوام می آورند
مقاوم در برابر کنه و گرما، باروری بالا-طبیعت آرام ، بچه داری خوب ، شاخ دار و بدون شاخ(اکثرا بدونه شاخ هستند)
قرمز رنگ هستند.از رنگ عسلی تا قرمز تیره تغییر کرده
50%آنBrahmanو50% آن Shorthorn است

Galloway
نسبتا کوچک-موهایی بلند وموج گونه-دارای پوست کلفت ، دارای سر کوچک و پهن-گوشهای نسبتا دراز و پهن و پوشیده از مو دارند.
دارای گردن نسبتا دراز-شانه های بلند و زاویه دار، بدون شاخ، مقاوم و پر طاقت ،آرام، مناسب برای تلفیق با نژادهای دیگر که به صورت سنتی با شاخ کوتاه تلفیق شده ، کیفیت گوشت بالا ، چربی خوب
معمولا مشکی رنگ است ولی خاکستری متمایل به زرد تا قهوه ای هم دیده شده
رنگ گوساله ها قهوه ای مایل به قرمزاست
Gelbvieh

یک نژاد آلمانی است
مربوط اواخر قرن 18 واوایل قرن 19 است.
در سال 1973وارد آمریکا شد.
رنگ معمول آن زرد است ولی متمایل به قرمز و مشکی هم دارد.
دارای شاخ کوتاه، پوست نرم-رشد خوب وعضلانی
نوع بدونه شاخ آن در آمریکا تولید شده
نوع ماده آن بخاطرقابلیت شیردهی، باروری و آرام بود نش معروف است
Gyr

اندازه آن از متوسط تا بزرگ است که بستگی به شرایط آب وهوایی دارد
به رنگ نژاداهای شاخ کوتاه سرخ است
نوع خالخالی یا قرمز تیره آن هم وجود دارد.
دارای پوستی قرمز است حتی اگر ظاهر حیوان سفید رنگ باشد.
بسیار باهوش و گاوهای کاری هستند
موهایشان با روغنی پوشیده شده که حشرات را از خود دور می کنند.
گاوهای اجتمایی هستند
جنس نر آنها از گله دوری می کند
جنس ماده آنها بیشتر حالت پرستار دارند و دور گوساله ها می تابند.

Hays converter
یک نژاد کانادایی است
جنس ماده آن به طور کلی مشکی با رگه های سفید است اگر چه رنگ قرمز وسفید در بین آنها دیده شده
از سه نژادBrahman,Hereford,Holsteinبوجود آمده
مقاوم برای شرایط آب و هوایی غربی
دارای سم و پای قوی، پستانی خوش فرم، باروری خوب، تولید شیر بالا، بلوغ جنسی زود رس
فقط در کانادا تولید شده ودر بازار آمریکا به فروش می رسد

Herefrd
یک نژاد قدیمی در انگستان است
نژاد جدید در سال 1800 وقتی با Flandersتلفیق داده شد بوجود آمد
نژاد قدیمی بزرگ
نژاد جدید متوسط و قرمز رنگ و از سر تا سینه و زیر شکم وتا نوک دم سفید رنگ است.
سینه ای پهن-پا هایی کوتاه و کلفت و قوی-بیشتر آنها شاخ دار هستند ودر کنار سر پیچ خورده
نژاد بدون شاخ در آمریکای شمالی وانگلستان وجود دارد.
به طور کلی اهلی و سریع رشد ودارای گوشت با کیفیت می باشد.

Highland
یک نژاد اسکاتلندی است.
در مدت 200 سال هیچ گونه تغییری در این نژاد صورت نگرفته
قهوه ای متمایل به قرمز است یا تمام بدن طلایی رنگ است.
جسته کوچکی دارد، موهای بلند و پشمالو، سر کوچک و پهن، شاخ دراز و رو به بالا، پاهایی کوتاه و نیرومند، مقاوم در مقابل آب و هوای سخت، دارای بلوغ دیر رس
دارای بهترین کیفیت گوشت است.

Indus-Brazilian
یک نوع zebu است.
دارای گوش دراز وآویزان
بزرگترین گوش را در بین گاو های دنیا دارد.
رنگ آن از سفید تا خاکستری تیره تا متمایل به قرمز است.
نسبت به نژاد Brahmanبلند قد تر و سبکتر هستند، در برابر گرما و نیش حشرات پرطاقت اند(به همین دلیل در مناطق مرطوب و گرم خوب دوام آورده)

Normande
یک نژاد دو منظوره فرانسوی است
دارای پوزه پهن، شاخ کوتاه ، پستان بزرگ ،آسان زا ،طول عمر زیاد ، بچه داری خوب ، لگن بزرگ ، تولید شیر خوب، رشد گوساله سریع
به خاطر آرام بودن وقالبلیت تبدیل زیاد علف به شیر معروف هستند.
دارای پستان خوش فرم
در سال 1974 وارد آمریکا شد
بیشتر روی مدل گوشتی آن کار شده
Romagnola

از نژاد podolicونژاد های محلی در ایتالیا بوجود آمده
در سال 1900 بهترین نژاد در پاریس شناخته شد
یکی از بزرگترین نژاد های آمریکایی است
مقاوم به کمبود چراگاه، مقاوم به سرما وگرما، آرام، بلوغ جنسی زودرس، عضلانی، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات غذایی، شهوت جنسی زیاد در نر
رنگ ماده ها سفید متمایل به خاکستری روشن است.
رنگ نر تیره ترودور چشم و گردن نیز تیره است
نوک شاخ سیاه رنگ است
در نر و ماده پلک، معقد، پوزه، دم مشکی رنگ است(فرج در ماده هاسیاه است)
رنگ گوساله ها در اوایل زندگی قرمز متمایل به طلایی
وزن گاو ماده بالغ Kg 725-500و وزن گاو نر بالغ1200Kgاست

Short horn
مرکز اولیه پرورش شمال شرقی انگلستان
در سال 1783 به آمریکا انتقال یافت
رنگ قرمزوسفید، سر کوچک وپهن
چشم های بزرگ، شاخ کوتاه ، بلوغ زود رس ، سازگاری و مقاومت خوب با محیط ، طول عمر زیاد
در سال اولیه عمر به وزن Kg550-450 می رسند.
Simmental

مکان اولیه این نژاد Bernese oberlandبوده وبه سرعت در سویس شمالی و آمریکا گسترش یافت
آرام-پرورش آسان-بدن عضلانی، استخوان بندی قوی، شیر خوب
وزن گاو مادهKg -725-550 و وزن گاو نرKg1200-1000
اگر کیفیت غذا خوب باشد روزانه Kg5|1-1رشد میکند.
رنگ طلایی کم تا قرمز تیره وسر و قسمت پایین پا سفید
بازدهی این نژاد حدود 63 درصد است

منبع:http://samad64.persianblog.ir/post/27/
 

Similar threads

بالا