[معماری بیونیک] ریخت شناسی ساختاری در طراحی مجموعه های تفریحی سیاحتی با رویکرد بیونیک

DDDIQ

مدیر ارشد
ریخت شناسی ساختاری در طراحی مجموعه های تفریحی سیاحتی با رویکرد بیونیک

مهدی توکلی
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان،ایران.​چکیده
فرم ها و احجام طبیعی در نظر گرفتن موارد زیبایی شناسانه، هم چنان مناسب و مطلوب و کارآمد می باشند. با وجود این که در دنیای مهندسی ساخت، یک طرح کلی کارامد نمی تواند وسیله ای برای طراحی موفق از منظر زیبایی شناختی باشد؛ چرا که تعداد زیادی از ساختارها وجود دارد که کارآمد هستند ولی فاقد هر گونه ارزش زیبایی شناسانه م ی باشند. ارتباط و مواجهه یک طرح کلی با فرم های طبیعی امکان خودداری و دور بودن از این گونه نقص را فراهم می کند و می تواند به طراحان در به هم پیوس تن کیفی ت خط ی م وارد مذکور به وسیله لحاظ کردن ساختاری عملکردی و واقعی کمک کند. آن چه در پی می آید به طور مختصر و موجز به تش ر یح عل م با یونی ک و معرف ی سیستم ها ی ساختار ی بایونیک می پردازد و در ادامه بحث به مفهوم زیبایی شناسانه آن در حین استفاده در طرح هاس سیاحتی و زیستی خواهد پرداخت؛ کارآمدی و امکان فعال ب ودن مهندس ی سازه و شفاف سازی عنوان و رئوس مطالب با بیان کردن چندین نمونه هم از سایر مطالب این نوشتار است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مجموعه های تفریحی سیاحتی به عنوان نمونه مطالعاتی، این نوشتار در پی بررسی شیوه استفاده از فناوری دیجیتال و پارامتریک در طراحی بایونیک سازه های ساختمانی است. از نقط ه نظ ر ر یخ ت شناس ی و مهندسی عوامل ساختاری، این موضوع هم چنان باید به تشریح دقیق جزئیات موجود در عناصر کلیدی در بررسی تجربی ریخت شناسی ساختارهای بایونیک مبتنی ب ر فن اور ی دیجیت ال در
مرحله اجرایی و عملکردی هم بپردازد.


کلمات کلیدی: معماری،پارامترهای طراحی،بیونیک،ارگانیسم جانداران،طبیعت
 

پیوست ها

  • ریخت شناسی ساختاری در طراحی مجموعه های تفریحی سیاحتی.pdf
    467 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا