معرفی گرایش های دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست و دروس دوره ارشد

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
گرایش ها:
این رشته دارای 3 گرایش است
1_ زیستگاه ها و تنوع زیستی
2_آلودگی های محیط زیست
3_ارزیابی و آمایش سرزمین
لازم به ذکر است که هر یک از دانشگاه ها بسته به امکانات و تخصص هیت علمی این گرایش ها را ارائه می دهند.
دانشجویان این دوره جمعا باید 32 واحد را با نمره بالای 12 و معدل بالای 14 پاس کنند.
دروس اصلی (مشترک 3 گرایش) .................................................. ........11 واحد
دروس گرایش(فرعی).............................. ...........................................9 واحد
دروس انتخابی.................................... .............................................5 واحد
پایان نامه.......................................... .............................................6 واحد
سمینار...................................... .................................................. .1 واحد

جمع............................................ ...............................................32 واحد
تبصره: دانشجویانی که لیسانس رشته غیر محیط زیست هستند باید علاوه بر 32 واحد مذکور باید با نظر گروه آموزشی چندین واحد کمبود را بگذرانند. که در معدل تاثیری ندارد.
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد محیط زیست به تفکیک گرایش:
الف_ دروس اصلی (مشترک 3 گرایش)
مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده............................................ ......2واحد
آمایش سرزمین...................................... .........................................2واحد
سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست.......................................... ....2واحد
آلودگی صنعتی........................................ .......................................3واحد
روش تحقیق........................................ ...........................................2واح د
پایان نامه.......................................... .............................................6وا حد
سمینار...................................... .................................................. .1واحد
دروس تخصصی گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی:
بوم شناسی تکمیلی مهره داران........................................ .....................3واحد
مدیریت تالاب ها و پرندگان مهاجر........................................ .....................2واحد
مدیریت تنوع زیستی 2 واحد.......................................... ........................2واحد
ارزیابی زیستگاه.................................... ............................................2وا� �د
جمع............................................ ................................................9 واحد
دروس اختصاصی گرایش آلودگی های محیط زیست:
آلودگی دریا.......................................... ...........................................3واح د
پسماندها و بازیابی انها.......................................... ..............................2واحد
الودگی محیط زیست تکمیلی...................................... ............................2واحد
مکانیابی و طراحی دفن زباله........................................ ...........................2واحد
جمع............................................ .................................................9 واحد
برنامه درسی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین:
ارزیابی اثرات توسعه........................................ ...................................2واحد
سنجش از دور تکمیلی...................................... ...................................3واحد
ارزیابی سرزمین...................................... ..........................................2واح� �
کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی.......................................... ..........................2واحد
جمع............................................ .................................................9 واحد
دروس تخصصی انتخابی:
پویایی شناسی جمعیت........................................ ...............................2واحد
ارزیابی زیستگاه تکمیلی...................................... .................................2واحد
ژنتیک تکمیلی...................................... ............................................2وا� �د
شیمی الاینده ها.............................................. ................................2واحد
الودگی آبهای سطحی.......................................... ...............................2واحد
تصفیه فاضلاب...................................... ............................................2وا� �د
انرژی و محیط زیست.......................................... .................................3واحد
تعیین ظرفیت برد زیستگاه.................................... ..................................2واحد
آمایش رایانه ای سرزمین...................................... .................................2واحد
نقشه های گیاهی........................................ ......................................2واحد
پرنده شناسی........................................ ...........................................3واح د
اکولوژی شهرنشینی.................................. ..........................................2واح� �
روشهای پیشرفته آماری........................................ ................................3واحد
برنامه نویسی رایانه...................................... .......................................3واحد
تذکر: از مجموعه دروس تخصصی انتخابی اخذ 5 واحد در رابطه با گرایش و با نظر گروه الزامی است
 
بالا