معرفی رشته ها و منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست

ni_rosa_ce

عضو جدید
کاربر ممتاز
۱- معرفی رشته ها :
*دانشگاه آزاد :
- علوم محیط زیست در ۳ گرایش تنوع زیستی زیستگاه ها ، آلودگی ، ارزیابی و آزمایش
- مدیریت محیط زیست در ۳ گرایش مدیریت ، اقتصاد ، حقوق
- مهندسی محیط زیست در ۲ گرایش آب و فاضلاب و آلودگی هوا
*دانشگاه دولتی :
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، طراحی محیط ، مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
۲ – معرفی منابع :
رشته علوم محیط زیست(آزاد) و محیط زیست دولتی از نظر طرح کنندگان پرسش آزمون و منابع امتحانی تا حدود زیادی همانند هستند.
۳ گرایش علوم محیط زیست نیز از نظر درس ها و منابع امتحانی یکی هستند ولی ضریب درس گرایش مورد نظر و درس زبان تخصصی ، ۳ می باشد.
الف)کتاب ها :
۱) آلودگی های محیط زیست (آب ، هوا ، خاک ، رادیواکتیو و …)
- آلودگی محیط زیست(آب ، خاک ، هوا) – عرفان منش و افیونی – انتشارات ارکان اصفهان.
- آلودگی محیط زیست(هوا ، آب ، خاک ، صوت) – مینو دبیری – انتشارات اتحاد.
- مهندسی محیط زیست – مجید عباسپور – انتشارات دانشگاه آزاد
۲) شناخت و حمایت محیط زیست
- شناخت محیط زیست – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- اکولوژی – اردکانی – انتشارات دانشگاه تهران.
- شالوده بوم شناسی – ترجمه میمندی نژاد – انتشارات دانشگاه تهران.
۳) پارکداری و ارزیابی محیط زیست
- طرح ریزی پارک های ملی(پارکداری) – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- شالوده آمایش سرزمین – مجید مخدوم – انتشارات دانشگاه تهران.
- ارزیابی اثرات زیست محیطی – مسعود منوری – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
۴) زبان تخصصی
- زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست – جعفر نوری – انتشارات دانشگاه آزاد.
- واژه نامه های آخر برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست.
- فرهنگ دوسویه محیط زیست – منوری – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
۵) اکولوژی حیات وحش
این درس مجموعه ای است از درس های بوم شناسی مهره داران ، اکولوژی عمومی ، مبانی مدیریت حیات وحش ، فنون مدیریت حیات وحش و زیست شناسی حفاظت.
- جغرافیای زیستی – نیشابوری – انتشارات سمت.
- بوم شناسی و مدیریت حیات وحش – ترجمه مصداقی – انشارات دانشگاه امام رضا(ع).
- مبانی محیط زیست – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- مقدمه ای بر اکولوژی رفتار – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی
- اکولوژی عمومی – نیشابوری – انتشارات دانشگاه پیام نور.
- تنوع حیات – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- غایه ها و کاربرد آنها در شناسایی پستانداران – خالق زاده بیگ – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
۶) بیولوژی حیوانات شکاری
- جانور شناسی۲ – بهرام کیابی – انتشارات دانشگاه پیام نور.
- راهنمای صحرایی پستانداران ایران – هوشنگ ضیایی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- راهنمای صحرایی پرندگان ایران – جمشید منصوری – انتشارات ذهن آویز.
- پرنده شناسی – جمشید منصوری – انتشارات دانشگاه آزاد تنکابن.
- حیات وحش ایران – اسکندر فیروز – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
ب) سایر منابع :
۱) مطالعه جزوه کلاسی استادان زیر :
-مهندس جلیل سرهنگ زاده(استاد دانشگاه یزد)
- دکتر محمود کرمی (دانشگاه تهران + علوم و تحقیقات تهران)
- دکتر بهروز بهروزی راد (واحد علوم تحقیقات اهواز + نور مازندران«تربیت مدرس»)
- مهندس خلیلی پور (دانشگاه علوم و فنون دریایی ، خرمشهر)
- دکتر همامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
- دکتر کابلی (دانشگاه صنعتی اصفهان + دانشگاه تهران)
- دکتر مخدوم و دکتر یاوری (دانشگاه تهران)
- دکتر کیابی (جزوه های قدیمی – دانشگاه گرگان + دانشگاه شهید بهشتی)
۲) کتاب های آموزشی انتشارات خانیران
۳) جزوه های سنجش تکمیلی
۴) تست های سال گذشته
۵) مراجعه به جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج
*در رشته مدیریت محیط زیست گرایش مدیریت به جای درس های اکولوژی حیات وحش و بیولوژی حیوانات شکاری ، از درس های ریاضیات و آمار و مبانی مدیریت پرسش داده می شود.
منابع :
- تئوری های مدیریت – جاسبی – انتشارات دانشگاه آزاد.
- مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست – محرم نژاد – ناشر : مؤلف.
- اصول و روش های مدیریت زیست محیطی – ترجمه مهرداد اندرودی – نشر کنگره.
- ریاضیات و آمار – مرتضی نصت – انتشارات ؟
- آمار و احتمالات کاربردی – نیکوکار و عربزاده – انتشارات آزاده.
 
بالا