مديريت تامين نيتروژن در زراعت گندم به روش كشت مستقيم

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
نكات مهم درارتباط با تامين كودازته درمزارع گندم كه به روش مستقيم وبا ماشين NOTILLكشت گرديده اند:


  • قبل از كاشت آزمون خاك از زمين مورد نظر تهيه و ميزان كود تخصيصي را طبق توصيه هاي كودي آزمايشگاه بعلاوه ۲۵درصد اضافه بخاطر بقاياي گياهي برجا مانده ازمحصول قبلي مديريت نمائيم.
  • يك چهارم كود تعين شده را در زمان كاشت به مزرعه تخصيص دهيم
  • مابقي كود باقيمانده را در مراحل پنجه دهي-ابتداي شكم خوشه -قبل ازگلدهي - مرحله دانه بستن به مزرعه بصورت سرك تخصيص يلبد
  • محلولپاشي باكوداوره بنسبت ۵در هزار در مرحله پنجه تا دانه بندي در برطرف نمودن كمبود عنصر نيتروژن نقش مهمي دارا ميباشد در هنگام محلولپاشي با كود اوره ميتوان از سولفات روي نيز بنسبت ۳درهزار همراه با كود اوره استفاده نمود
  • علاوه بر مديريت كود ازته بايد مزرعه را از نظر ساير عناصر نيز بررسي و ازبروز كمبودهاي احتمالي پيشگيري نمائید    منبع:
    http://crop20.blogfa.com/
 
Similar threads

Similar threads

بالا