سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

وضعیت
موضوع بسته شده است.

پیرجو

مدیر ارشد
فهرست تاپیک:

-سوالات عمومی:
سؤالات عمومي كارشناسي فني ... #1
سؤالات عمومي كارشناسي غيرفني... #4
سؤالات عمومي كارداني غير فني...#2
سؤالات عمومي كارداني فني...#3


- مهندسی برق:
سؤالات تخصصي مهندس برق -الكترونيك...#7
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -برق منطقه اي...#8
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توزيع...#9
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توليد...#10
سوالات تخصصي مهندسي برق - مخابرات ...#40

-مهندسی شیمی:
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي- آب و فاضلاب...#33
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي-توليد...#34

- کارشناس:

سؤالات تخصصي كارشناس تداركات...#11
سؤالات تخصصي كارشناس آموزش...#12
سؤالات تخصصي كارشناس اداري...#13
سؤالات تخصصي كارشناس بررسي هاي اقتصادي...#14
سؤالات تخصصي كارشناس روابط عمومي...#15
سؤالات تخصصي كارشناس مالي... #16
سؤالات تخصصي كمك كارشناس مالي...#18
سؤالات تخصصي كارشناس حقوق...#17
سؤالات تخصصي كارشناس آمار...#21
سؤالات تخصصي كارشناس سيستم ها...#

سؤالات تخصصي كارشناسي نرم افزار...#25
سؤالات تخصصي كمك كارشناس نرم افزار...
#20
سؤالات تخصصي كارشناس محيط زيست...#29
سؤالات تخصصي كارشناس آزمايشگاه -آب و فاضلاب...#30
سؤالات تخصصي كارشناس بهره برداري- آب و فاضلاب...#31
سؤالات تخصصي كارشناس ساختمان...#33
سؤالات تخصصي كارشناس منابع آب...#35
سؤالات تخصصي كارشناس نقشه برداري...
#36
سوالات تخصصي كارشناس مكانيك ...#39
سؤالات تخصصي كارشناس ايمني - برق...#22
سؤالات تخصصي كارشناسي ايمني-آب و فاضلاب...#24


-کاردانی:
سؤالات تخصصي كارداني ايمني -برق...
#19

-تکنسین:
سؤالات تخصصي تكنسين برق - توليد...#5
سؤالات تخصصي تكنسين برق - توزيع...#6
سؤالات تخصصي تكنسين آزمايشگاه بهداشت محيط...#26
سؤالات تخصصي تكنسين بهره برداري آب و فاضلاب...#27
سؤالات تخصصي تكنسين شيمي...#28
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك...
#37
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك -آب و فاضلاب...#38
 

پیوست ها

 • 1.pdf
  122.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات عمومي كارداني غير فني

سؤالات عمومي كارداني غير فني

سؤالات عمومي كارداني غير فني
 

پیوست ها

 • 2.pdf
  119.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات عمومي كارداني فني

سؤالات عمومي كارداني فني

سؤالات عمومي كارداني فني
 

پیوست ها

 • 3.pdf
  118.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات عمومي كارشناسي غيرفني

سؤالات عمومي كارشناسي غيرفني

سؤالات عمومي كارشناسي غيرفني
 

پیوست ها

 • 4.pdf
  119 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين برق - توليد

سؤالات تخصصي تكنسين برق - توليد

سؤالات تخصصي تكنسين برق - توليد
 

پیوست ها

 • 5.pdf
  399.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين برق - توزيع

سؤالات تخصصي تكنسين برق - توزيع

سؤالات تخصصي تكنسين برق - توزيع
 

پیوست ها

 • 6.pdf
  413.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندس برق -الكترونيك

سؤالات تخصصي مهندس برق -الكترونيك

سؤالات تخصصي مهندس برق -الكترونيك
 

پیوست ها

 • 7.pdf
  852.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -برق منطقه اي

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -برق منطقه اي

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -برق منطقه اي
 

پیوست ها

 • 8.pdf
  606.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توزيع

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توزيع

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توزيع
 

پیوست ها

 • 9.pdf
  591.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توليد

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توليد

سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توليد
 

پیوست ها

 • 10.pdf
  655.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس تداركات

سؤالات تخصصي كارشناس تداركات

سؤالات تخصصي كارشناس تداركات
 

پیوست ها

 • 11.pdf
  108 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس آموزش

سؤالات تخصصي كارشناس آموزش

سؤالات تخصصي كارشناس آموزش
 

پیوست ها

 • 12.pdf
  147.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس اداري

سؤالات تخصصي كارشناس اداري

سؤالات تخصصي كارشناس اداري
 

پیوست ها

 • 13.pdf
  124.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس بررسي هاي اقتصادي

سؤالات تخصصي كارشناس بررسي هاي اقتصادي

سؤالات تخصصي كارشناس بررسي هاي اقتصادي
 

پیوست ها

 • 14.pdf
  150.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس روابط عمومي

سؤالات تخصصي كارشناس روابط عمومي

سؤالات تخصصي كارشناس روابط عمومي
 

پیوست ها

 • 15.pdf
  101.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس مالي

سؤالات تخصصي كارشناس مالي

سؤالات تخصصي كارشناس مالي
 

پیوست ها

 • 16.pdf
  112.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس حقوق

سؤالات تخصصي كارشناس حقوق

سؤالات تخصصي كارشناس حقوق
 

پیوست ها

 • 17.pdf
  105 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كمك كارشناس مالي

سؤالات تخصصي كمك كارشناس مالي

سؤالات تخصصي كمك كارشناس مالي
 

پیوست ها

 • 18.pdf
  70.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارداني ايمني -برق

سؤالات تخصصي كارداني ايمني -برق

سؤالات تخصصي كارداني ايمني -برق
 

پیوست ها

 • 19.pdf
  106.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كمك كارشناس نرم افزار

سؤالات تخصصي كمك كارشناس نرم افزار

سؤالات تخصصي كمك كارشناس نرم افزار
 

پیوست ها

 • 20.pdf
  193.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس آمار

سؤالات تخصصي كارشناس آمار

سؤالات تخصصي كارشناس آمار
 

پیوست ها

 • 21.pdf
  181.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس ايمني - برق

سؤالات تخصصي كارشناس ايمني - برق

سؤالات تخصصي كارشناس ايمني - برق
 

پیوست ها

 • 22.pdf
  94.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس سيستم ها

سؤالات تخصصي كارشناس سيستم ها

سؤالات تخصصي كارشناس سيستم ها
 

پیوست ها

 • 23.pdf
  147.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناسي ايمني-آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناسي ايمني-آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناسي ايمني-آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 24.pdf
  94.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناسي نرم افزار

سؤالات تخصصي كارشناسي نرم افزار

سؤالات تخصصي كارشناسي نرم افزار
 

پیوست ها

 • 25.pdf
  147.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين آزمايشگاه بهداشت محيط

سؤالات تخصصي تكنسين آزمايشگاه بهداشت محيط

سؤالات تخصصي تكنسين آزمايشگاه بهداشت محيط
 

پیوست ها

 • 26.pdf
  239.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين بهره برداري آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي تكنسين بهره برداري آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي تكنسين بهره برداري آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 27.pdf
  153.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين شيمي

سؤالات تخصصي تكنسين شيمي

سؤالات تخصصي تكنسين شيمي
 

پیوست ها

 • 28.pdf
  132.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس محيط زيست

سؤالات تخصصي كارشناس محيط زيست

سؤالات تخصصي كارشناس محيط زيست
 

پیوست ها

 • 29.pdf
  155.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس آزمايشگاه -آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناس آزمايشگاه -آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناس آزمايشگاه -آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 30.pdf
  166.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا