سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

وضعیت
موضوع بسته شده است.

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد مهندسی شيمي گرايش محيط زيست
 

پیوست ها

 • 33408_chemistry.pdf
  160.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست
 

پیوست ها

 • 33408_کارشناسي(3).rar
  150.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد
 

پیوست ها

 • 33408_کارشناسي(4).rar
  125.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي
 

پیوست ها

 • 33408_kardani.rar
  140.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار
 

پیوست ها

 • 33408_kardani(2).rar
  516.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي
 

پیوست ها

 • 33408_kardani(3).rar
  94.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني
 

پیوست ها

 • 33408_kardani(4).rar
  102.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري
 

پیوست ها

 • 33408_kardani(5).rar
  85.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي
 

پیوست ها

 • 33408_kardani(6).rar
  230.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي
 

پیوست ها

 • 33408_آزمون(2).rar
  149.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات عمومي مقطع کارداني
 

پیوست ها

 • 33408_سوالات.rar
  142.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر شركتهاي پالايشي سال1385

سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-.rar
  266.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته عمران
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-(2).rar
  339.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته شيمي/صنايع شيميايي
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-takhasosi-shimi-sanayea.pdf
  504.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-(3).rar
  466.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-(4).rar
  425.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته كامپيوتر
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-(5).rar
  363.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته حسابداري
 

پیوست ها

 • 31034_cardani-(6).rar
  513.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات عمومي مقطع كارشناسي كليه رشته ها
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-.rar
  306.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك سيالات
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(2).rar
  608.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(3).rar
  671.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(4).rar
  663.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته حسابداري
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-takhasosi-hesabdari.pdf
  431.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(5).rar
  662.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مهندسی شيمي
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(6).rar
  508.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش نرم افزار
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(7).rar
  455.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر گرايش سخت افزار
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(8).rar
  678.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(9).rar
  390.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(10).rar
  456.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني
 

پیوست ها

 • 31034_carshenasi-(11).rar
  354.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا