بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان کانی‌های رسی بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1احمد طاهر شمسی ؛ 2آرش بختیاری؛ 1نبلوفر بینازاده
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه خواجه النصیر طوسی

چکیده
خاک رس به علت داشتن خصوصیات تورم، نفوذپذیری کم و وفور آن در طبیعت همواره در ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک و سنگین مورد توجه بوده است. از رس‌ها در ساخت جزء آب بند سد‌ها که هسته سد خاکی، دیوارهای آب بند، پرده تزریق و کف پوش‌های رسی می‌باشد و همچنین ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک مانند پوشش کانال‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده است که اثر دو نوع کانی رس بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک ساخته شده از آنها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در صورت استفاده از معیار مقاومت فشاری نمونه‌ها برای ارزیابی حدود تأثیرگذاری نوع رس بر ویژگی‌های مکانیکی بتن پلاستیک، افزودن رس بنتونیتی پیامدهای مطلوب­تری نسبت به رس کائولینیتی در بتن پلاستیک دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق یک رابطه تجربی برای تخمین مقاومت فشاری بتن پلاستیک بر پایه دو پارامتر عیار رس (نسبت کانی رس به ماسه) و سن نمونه ارائه شده است.


.
کلیدواژگان
بتن پلاستیک؛ مقاومت فشاری؛ بنتونیت؛ کائولینیت

/__________________________________
http://www.mediafire.com/download/9n5heo7gh8rs7ox/474.pdf
 
بالا