بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه نمونه بر ویژگی‌های الاستیکِ دینامیک و استاتیک سنگ آهک نکاء

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1سروش فولاد چی؛ 1محمد فاروق حسینی ؛ 2مجتبی گنجی
1دانشگاه تهران
2شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

چکیده
امروزه یکی از روش‌های برآورد سریع و ارزان قیمت ثابت‌های الاستیک در مهندسی سنگ استفاده از روش‌های دینامیکی است. لذا باید تمام پارامترهای موثر در نتایج آزمایش‌های آنها را بررسی نمود تا با ایجاد شرایط مناسب بتوان از صحت و دقت نتایج اطمینان حاصل کرد. یکی از پارامترهای موثر در نتایج این آزمایش‌ها شکل یا نسبت طول به قطر (L/D) نمونه‌های مورد آزمایش است. استانداردهای موجود (ASTM و ISRM) در مورد آزمایش‌های دینامیک و استاتیک چنان القا می‌کنند که برخلاف تاثیر بسیار زیاد نسبت (L/D) بر نتایج آزمایش استاتیک، این پارامتر تاثیر چندانی در آزمایش دینامیک نخواهد داشت. در این تحقیق با هدف تعیین تاثیر واقعی این نسبت بر نتایج آزمایش‌های استاتیک و دینامیک، بر روی سنگ آهک نکا در نسبت‌های طول به قطر 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 3 و در هر نسبت 5 آزمایش دینامیک و 3 آزمایش استاتیک (در مجموع به تعداد 48 آزمایش) انجام شد. نتایج نشان می‌دهدکه تغییر نسبت (L/D) از 5/0 تا 3 تاثیر غیر قابل انکاری بر پارامترهای تغییر شکل پذیری (مدول الاستیسیته، مدول برشی و ضریب پوآسون) در هر دو دسته آزمایش مورد اشاره دارد. مقایسه نتایج حاصل، حاکی از تاثیر­پذیری بیشتر آزمایش استاتیک نسبت به دینامیک از شکل نمونه است. همچنین با افزایش نسبت (L/D) تا نزدیک 3 پارامتر‌های الاستیک دینامیک به سمت مقدار ثابتی می‌رود اما روند نتایج استاتیک همچنان صعودی می‌باشد. به هر حال با توجه به نتایج حاصل می‌توان پیشنهاد نمود که باید در مورد تاثیر شکل نمونه بر نتایج آزمایش‌های دینامیک حتماً تدابیری اندیشیده شود. در مورد آزمایش‌های استاتیک نیز اکتفا به نسبت طول به قطر ارایه شده در استانداردها کافی به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژگان
مدول الاستیسیته استاتیکی؛ مدول الاستیسیته دینامیکی؛ مدول برشی استاتیکی؛ مدول برشی دینامیکی؛ ضریب پوآسون استاتیکی؛ ضریب پوآسون دینامیکی؛ آزمایش‌های الاستیک؛ آزمایش‌های دینامیک

__________________________________________
http://www.mediafire.com/view/152647y6679921d/IJME13771355257800.pdf
 
آخرین ویرایش:
بالا