ارزیابی پتانسیل سنگ های منشأ هیدروکربوری احتمالی با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه ازگله ( غرب کرمانشاه)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
سمیه قاضوی؛ سلیمه رضایی؛ فریدون سحابی ؛ حسین معماریان
دانشگاه تهران

چکیده
در زمان حفاری تونل نوسود واقع در غرب استان کرمانشاه، تراوشات هیدروکربوری فراوانی از سطوح شکستگی و دیوار تونل خارج گردید. برای بررسی ظرفیت هیدروکربورزایی سنگ­های منشأ احتمالی این هیدروکربورها مطالعات و بررسی­های ژئوشیمیایی، روی نمونه­های سازندهای پابده، گورپی و ایلام در مسیر حفاری شده تونل و همچنین روی مغزه­های سازند گرو از چاه­های شماره 1 میادین امام حسن(ع) و پاتاق در غرب استان کرمانشاه انجام شد. که تعداد 22 نمونه خرده حفاری و 9 نمونه مغزه حفاری بررسی شدند. ارزیابی­های مقدماتی آنالیز پیرولیز راک اول و آنالیزهای تکمیلی شامل اندازه­گیری میزان انعکاس ویترینایت، آنالیز تجزیه عنصری، بررسی کانی­شناسی رس­ها و آنالیزهای شیمیایی و مطالعات مولکولی نشانه­های زیستی نشان می­دهد که سازند پابده (متشکل از شیل و سنگ آهک رسی)، از نظر پتانسیل سنگ منشأ، ضعیف است و میزان بلوغ مواد آلی آن درمراحل اولیه کاتاژنز قرار دارد و با داشتن کروژن نوع II و III ، مربوط به محیط دریای باز است. سازند پابده شامل شیل و سنگ آهک رسی است. در صورتی که سازند گورپی و سازند گرو در چاه­های امام حسن 1 و پاتاق 1 دارای سنگ منشأ با پتانسیل مناسب است و از نظر بلوغ کروژنی در میانه تا پایان مرحله کاتاژنز قرار دارد، غالباٌ دارای کروژن نوع II و گاهی III و محیط تشکیل احیای دریایی و لیتولوژی شیل و سنگ آهک رسی هستند. سازند ایلام نیز به دلیل لیتولوژی کربناته و خواص مخزنی (مقادیر بالای TPI و S1 و مقادیر ناچیز S2) در زمره سنگ­های مولد هیدروکربور قرار نمی­گیرد. بررسی حاضر نشان داد که منشأ آثار H2S در تونل نوسود ومناطق اطراف آن، عمدتا در سازند گورپی در مسیر تونل و سازند گرو در اعماق بیشتر، تولید شده است.

کلیدواژگان
سنگ های منشأ هیدروکربوری؛ تونل نوسود؛ آنالیزهای ژئوشیمیایی؛ نشانه های زیستی

________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/05xweywtdfn27dw/IJME15111356467400.pdf
 
بالا