ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات معدن مس سرچشمه با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1محمدرضا شایسته فر ؛ 2علی رضایی
1دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
سد باطله معدن مس سرچشمه حاوی فلزات سنگین زیادی است. به این منظور، رسوبات مجتمع مس سرچشمه، برای تعیین غلظت فلزات سنگین و شدت آلودگی، آنالیز شیمیایی شدند. در واقع، هدف این پژوهش، ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین (Co، Cu، Mo، Zn، Cr، Mn، Ni، Pb، Ti و Fe) در رسوبات معدن مس سرچشمه منتهی به سد باطله است. در این پژوهش، شاخص­های آلودگی نظیر ضریب آلودگی، شاخص بار آلودگی، فاکتور غنی­شدگی و شاخص زمین­انباشتگی استفاده شد، تا توزیع فلزات سنگین در رسوبات منطقه مورد مطالعه، ارزیابی شود. مقادیر فاکتور غنی­شدگی (کبالت: 95/0، مس: 63/16، مولیبدن: 84/3، روی: 95/1، کروم: 87/0، منگنز: 27/1، نیکل: 36/0، سرب: 62/1، تیتانیوم: 83/0 و آهن: 01/10) و غلظت فلزات سنگین در نمونه­های قابل بررسی ارزیابی شد. با توجه به محاسبه شاخص زمین­انباشتگی برای فلزات سنگین، فلزات مس، روی و آهن (Zn> Cu> Fe >Mo> Pb >Mn>Cr) در محدوده آلودگی قرار گرفتند. در این پژوهش از مطالعات آماری (ضریب همبستگی و آنالیز خوشه­ای) برای یافتن منشأ رسوبات، الگوی پراکنش عناصر و ارزشیابی زیست محیطی وضعیت موجود در منطقه مورد مطالعه کمک گرفته شد. نتایج به­دست آمده از مطالعات ژئوشیمیایی، آماری (به کارگیری صحیح آمار چند متغیره) و محاسبه شاخص­های آلودگی، فاکتور غنی­شدگی، شاخص زمین­انباشتگی، ضریب آلودگی و شاخص بار آلودگی برای نمونه­های رسوب، تأییدکننده غلظت­های بالای این فلزات است. نتایج به­دست آمده از آنالیز فاکتوری و آنالیز خوشه­ای (میزان بار فلز سنگین) بر نمونه­های رسوبات منطقه مورد مطالعه با نتایج حاصل از محاسبه ضریب آلودگی برای ایستگاه­های نمونه­برداری مطابقت کامل دارد.

کلیدواژگان
فلزات سنگین؛ فاکتور غنی¬شدگی؛ شاخص زمین¬انباشتگی؛ آمار چندمتغیره؛ سد باطله؛ معدن مس سرچشمه

________________________________________
http://www.mediafire.com/view/36t9ielns5w322t/IJME15131356467400.pdf
 
بالا