[ اداری-خدماتی ]مرکز اداری مخابرات KNP روتردام

OAM

عضو جدید
مرکز اداری مخابرات KNP روتردام
پروژه 1997 ، ساخت 2000-1998
رنزو پیانو
این طرح باریک از جنس تیر فلزی که پایه آن در میدان است ، تضاد جالبی با نمای برج و پنجره های درخشان آن بوجود می آورد که پیام های متفاوتی برای شهر دارد. این سیستم سازه ای مرکز ثقل را خارج از ساختمان قرار داده است و ساختمان برروی زمین پایه باریکی دارد و در ارتفاع گستردهتر می شود تا نمای معاقی را به نمایش بگذارد . برج پیانو با تیر حائل فلزی به میدان متصل می شود و مکان مناسبی برای محل ملاقات ساکنان آینده اطراف برج خواهد بود.​
**********************************************************************************************
http://www.oam.ir/
 
بالا