[ اداری-خدماتی ]مرکز آموزش و پیشگیری از فاجعه ، OODA

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز

معماران OODA پیشنهادی را برای مسابقه بین المللی طراحی مرکز آموزش و پیشگیری از فاجعه استانبول ، طراحی کرده اند تا مرکزی برای اطلاع رسانی و حفاظت در برابر پیامدهای بلایای طبیعی دراستانبول اجرا کنند . محورهای کج شدۀ ساختار هندسی ، در داخل یک چشم انداز قرار گرفته اند که شامل یک الگوی فرهنگی ترکی می شود و یک شبکه ار اتصالات به بافت اطراف را تولید می کند . یک سری از مسیرهای پیادۀ جداره دار که به سمت ساختمان نمادین می روند ، درون سایتِ ساخته شده ، حک شده اند . فضاهای پروگراماتیک درون سطوح نامنظم متعدد درصدد میزبانی دوره های آموزشی ، سمینارها و سالن ها هستند تا سطح آگاهی عمومی را درمورد زمین لرزه و سیل افزایش دهند . نما که از الگوهای عربی گرفته شده ، با کمی دستکاری ، ورود نور طبیعی روز به مناطق بخصوص داخلی را فیلتر می کند .
approaching-the-main-entrance

frames-views-from-pathways-carved-into-the-constructed-landscape

auditorium

natural-light-filters-through-the-facade-derived-from-arabic-patterns

perimeter-corridor-set-within-the-geometric-building-form

at-night

gallery

floor-plan

circulation-diagram

sections

facade-study

facade-diagram

landscape-diagram

organization-diagram

program-diagram

stabilization-diagram

structural-diagram

the-height-of-the-IDPEC-in-relation-to-landmark-and-nearby-structures

 
بالا