نقش ميادين شهري در آفرينش حس مكان و هويت شهرها نمونه موردي ميدان ملارستم مراغه

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نويسنده:


[ شادي بيلانكوهي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت بناها و بافتهاي تاريخي


خلاصه مقاله:
از آنجايي كه هويت مجموعه اي از صفات و مشخصاتي است كه باعث تشخيص يك فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي شود شهر نيز به تبعيت از اين معيار شخصيت يافته و مستقل مي شود هويت در شهر به واسطه ايجاد و تداعي خاطرات عمومي در شهروندان تعلق خاطر و وابستگي را نزد آنان ايجاد كرده و شهرنشينان را به سوي شهروند شدن كه گستره اي فعالتر از ساكن شدن صرف دارد هدايت مي كند هويت يك معيار رشد براي شهر است به عبارتي ديگر وقتي يك شهر يا جامعه رشد مي كند بخشي از صفات هويتش در جريان رشد تغيير مي كند و ساماندهي جديدي مي يابد دراين ساختار هويت شهري به عنوان يك معيار براي توسعه و عاملي براي ارتقاي كيفيت محيط مطرح مي شود فضاهاي شهري و در اين ميان ميادين شهري به عنوان مكاني كه تعاملات شهري در آنها به وقوع مي پيوندد بواسطه ايجاد و تداعي خاطرات عمومي در شهروندان تعلق خاطر و وابستگي را نزد آنان فراهمكرده ودر تعيين هويت شهر و درنتيجه ارتقا فرهنگ شهروندان نقش بسزايي ايفا مي كنند. دراين مقاله نگارنده با بررسي عناصر هويت بخش شهري و نقش آنها در ارتقا كيفيت شهر به بررسي فضاهاي شهري به عنوان عامل هويت بخش در شهر و ضرورت احيا چنين فضاهايي جهت تقويت و تداعي خاطرات گذشته و ايجاد تعلق خاطر براي نسلهاي آينده در مسير ايجاد هويت شهري تاكيد كرده و در نهايت به بررسي ميدان ملارستم مراغه به عنوان عنصر هويت بخش شهر تاريخي مراغه به عنوان نمونه موردي مي پردازد.


كلمات كليدي:
هويت شهري، فضاهاي شهري، خاطره جمعي، شهر مراغه، ميدان ملارستم

NCUD03_133_1530662.pdf
 
بالا