نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافت های تاریخی ایران

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
عنوان:

نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافت های تاریخی ایران

نویسندگان:
دکتر لیدا بلیلان اصل
دکتر ایرج اعتصام
دکتر سید غلامرضا اسلامی
چکیده:

در بافت های تاریخی شهرهای کهن ایرانی فضاهای رابطی با شکل، کارکرد و معانی متعدد میان عناصر مختلف وجود داشته است که عامل مهم پیوند فضایی عناصر معماری و شهری به یکدیگر با هویتی واحد محسوب می شده است. در این رابطه هدف از ارائه این مقاله شناسایی و تعیین نقش فضاهای بینابین در هویت بخشی به گستره فضایی بافت های تاریخی ایران است. .....

واژگان کلیدی:
فضای بینابین، بینابینی
، بافت های تاریخی، گستره فضائی معماری ایران.

مشاهده پیوست naghse fazaye beynabeyn.pdf
 
بالا