كمك:لرزيدن صفحه

پیرجو

مدیر ارشد
برنامه اي بنويسيد كه صفحه اي كه باز مي شود بلرزد.:):):que::warn::)

PHP:
 <!-- START CODE Powered javascript code by iran-eng.com-->
 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {

parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
         }
      }
   }


}
//  End -->

<!--
shake(1);
//-->
 </SCRIPT>

<!-- END CODE   Powered javascript code-->
 

Similar threads

بالا