ضوابط کاشت درختان در فضای سبز شهری

آیورودا

کاربر ممتاز
· فاصله کاشت درختان کوچک در فضای سبز شهریاز یکدیگر، 3 متر است.
· فاصله کاشت درختان متوسط در فضای سبز شهریاز یکدیگر، 6 متر است.
·
فاصله کاشت درختان بزرگ در فضای سبز شهریاز یکدیگر، 9 متر است.
·
در فضاهای سبزکوچک باید با شمار کم و از گونه های فشرده یا کوچک باشد.
· کاشت درخت در چمن در فضای سبز شهریبه صورت تکی و گاهی به صورت چند تایی است.
· محل بخشهای جنگلی در سطح کلی فضای سبز، گوشه ها و انتهای آن است.
·
فاصله کاشت درختان جنگلی در فضای سبز، بسته به واریته و گسترش تاج از 3 تا 9 متر است و باید به طور پراکنده کاشت شود.
·
کاشت نهال، در فضای سبز شهرینباید نزدیک مجاری فاضلاب و یا زه کشهای ساختمان باشد.
· درختان کند رشد در فضای سبز شهریبه صورت نیمه بالغ یا بالغ کاشته میشوند (با رعایت اصول لازم مانند انتقال با ریشه و خاک و یا زدن تاج و ...).
·
کاشت درختان بزرگ در فضای سبز شهریزیر کابل های فشار قوی ممنوع است.
· کاشت درختان در فضای سبز در دو مرحله انجام میشود. مرحله اول کاشت متراکم به شمار 2 تا 3 برابر متعارف و مرحله دوم انتخاب بهترین ها از میان باقیمانده ها و احیانا باز کاشت نقاط خالی
·
نسبت مناسب کاربرد درختان سوزنی برگ و پهن برگ خزان کننده در فضای سبز به طور معمول یک سوم سوزنی برگ و دو سوم پهن برگ است.​
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا