شیب زمین

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
گندم و جو دیم رانباید در زمین های پرشیب وکوهستانی کشت کرد. زیرا حداکثر شیب برای کاشت این دو محصول 12درصد است و شیب بیش از آن موجب فرسایش خاک و تخریب مزرعه می شود.
بهترین زمینها برای دیم ،دشتها و دامنه های وسیع بعضی کوهستانها باشیب کمتر از 12درصد است.
روش تعیین شیب در دیمزارها: برای تعیین شیب، در صورتیکه زمین تقریباً یکنواخت باشد می توان از دو عدد چوب نوک تیز بطول 1/5-1متر و یک عدد متر نواری و یک تراز بنایی استفاده کرد. بدین ترتیب که چوبها رابه فاصله حدود 10متر در امتداد شیب به زمین می کوبیم، سپس متر را در حالیکه بوسیله تراز بنایی کنترل می شود بطور افقی بین دو چوب قرار میدهیم و فاصله دو چوب را اندازه می گیریم و در مقابل محل قرارگرفتن متر، روی چوب راعلامت می گذاریم.سپس فاصله­­ی علامتها را تا زمین اندازه گرفته و از یکدیگر کم می کنیم. مقداربدست آمده رابه فاصله افقی بین دو چوب تقسیم و نتیجه رادرصد ضرب می کنیم. این مقدار، در صد شیب زمین را نشان میدهد.(تصویر زیر)

جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 609x330 پیکسل اینجا کلیک کنید.مثلاً اگرفاصله دو چوب 9 متر(900سانتیمتر)و ارتفاع علامت چوب دوم تا زمین90سانتیمتر و ارتفاع علامت چوب اول تا زمین 10سانتیمترباشد،درصدشیب برابر است با:


درصد 8/8=100× [900 ÷ (10-90)] = درصد شیب


منبع:www.s-jalali-s.persianblog.ir
 

zakaria hamezade

عضو جدید
جالبه.... به نظر تون میشه کشت در اراضی شیب دار رو مدیریت کرد ؟بدون اینکه کمترین اسیب به خاک این زمین ها وارد بشه......؟
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
جالبه.... به نظر تون میشه کشت در اراضی شیب دار رو مدیریت کرد ؟بدون اینکه کمترین اسیب به خاک این زمین ها وارد بشه......؟

بله میشه بستگی به کشتتون داره. هم طبقاتی میشه این کار رو انجام داد و هم بصورت ممتد و مخالف جریان آبرفتی ... البته کشاورزی در شیب های زیاد معمولا مقرون به صرفه و اقتصادی نیست. شما میتونین اون اراضی رو بلوک بندی کرده و بجای کشاورزی؛ توش گیاهان دارویی و یا درختان مختلفی بکارید و به کار باغداری مشغول بشید. کشاورزی تو زمین های شیب دار بسیار هزینه بر هست. در زیر متن هایی رو از قوانینی که وضع کردند براتون میارم.

ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار
شماره: 49127 . ت 38223 – ه تاریخ: 87.4.5
در جلسه مورخ26 3 / 1387 هیئت وزیران وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نیرو - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بنا به پیشنهاد شماره 19870 / 6/ 020 مورخ / 3/1386 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبداررا به شرح زیر تصویب نمود :
" ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار"
ماده 1 - در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :
الف- اراضی شیب دار : اراضی که نسبت به افق دارای زاویه بوده وبرای جلوگیری از فرسایش و ایجاد خسارت نیاز به اقدامات اصلاحی وعملیات آبخیزداری دارند .
ب- استعدادیابی اراضی : مجموعه مطالعاتی که منجر به تولید نقشه مناسب ترین کاربری اراضی خواهد شد.
ج - حوزه های آبخیز : عرصه ای است که روان آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبرهه ها جمع آوری وبه یک خروجی نظیر رودخانه ، آب انباشت ، تالاب ، دریاچه و دریا هدایت می شود .
د- آبخیزداری : مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفاظت منابع آب و خاک به اجرا در می آید .
ه- طرح آبخیزداری : سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفاظت ، احیاء، اصلاح ، توسعه وبهره برداری منابع آب وخاک حوزه آبخیز تهیه و پس از تصویب سازمان به اجرا در می آید .
و- حفاظت خاک: مجموعه مطالعات واقدامات اجرایی است که به منظور پیشگیری و کنترل تخریب، فرسایش خاک و تبعات آن (کاهش حاصل خیزی ، تولید ، رسوب و آلودگی منابع آب ونظایر آن) اجرا می گردد.
ز- طرح باغداری : طرح مدیریتی که در آن اصول ایجاد ، توسعه و نگهداری باغات لحاظ شده است .
تبصره - سایر اصطلاحات مرتبط با این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده 2 – ممنوعیت های قانونی واگذاری به شرح زیرتعیین می شود :
الف – جنگل ها و بیشه های طبیعی و حریم تالاب ها
ب- نهالستان های عمومی
ج- پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی
د- حریم قانونی تاسیسات دولتی ومراکز نظامی و انتظامی .
ه – راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن .
و - مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست به استناد ماده 3 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب 1353
ماده 3 - سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است نسبت به استعدادیابی و تدوین طرح جامع آبخیزداری و ارایه برنامه ریزی در قالب حوزه های آبخیز اقدام نماید .
ماده 4 - مالکین و صاحبان اراضی زراعی دیم کم بازده که بر اساس نقشه اجرای مقررات، مستثنی از منابع ملی هستند ، با تشخیص سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور میتوانند از مزایای این آیین نامه در جهت توسعه باغات وبهره مندی از خدمات زیربنایی برخوردار گردند .
ماده 5 - با توجه به نیاز آبی نسبتا" کم توسعه آبخیزداری در اراضی شیبدار ، به منظور تخصیص وتامین آب طرح های مصوب این آیین نامه، که جهت اجرا نیاز به استحصال آبهای سطحی و زیر زمینی دارند مجوز لازم به شرح ذیل صادر می شود .
الف - وزارت نیرو در مناطق غیر ممنوعه از نظر برداشت آب اجازه بهره برداری بر اساس طرح مصوب به نام مجری صادر می نماید .
ب - در مورد آن دسته از طرح های مصوب که منابع آبی آنها بر اثر اقدامات آبخیزداری تقویت و افزایش یافته ، مجوز بهره برداری به نام مجری توسط وزارت نیرو صادر می شود مشروط بر اینکه منابع آب کشت آبی قدیمی تحت الشعاع کم آبی ناشی از توسعه قرار نگیرد .
ج- در هر مورد که اصلاح روش های آبیاری سنتی با توجه به حقابه های قبلی از طریق ایجاد روش های نوین آبیاری بهره برداری هر مزرعه و باغات قدیمی منجر به افزایش منابع آبی گردد ، برای میزان صرفه جویی شده ، وزارت نیرو و مجوز بهره برداری برای توسعه جدید بر اساس طرح صادر می نماید .
د- میزان نیاز آبی و نوع کشت در روش کشت دیم و تعیین میزان اراضی طبق طرح مصوب و صرفا" از طریق وزارت کشاورزی تعیین می شود .
ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از استعدادیابی اراضی شیب دار موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه ، اراضی منطقه مورد نظر را به تفکیک در دو بخش طرح های توسعه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری ( طرح های موضوع مواد ( 3 ) و ( 31 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور - مصوب 1348 ) و ایجاد باغ با حفظ کاربری آن ( طرحهای موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - و ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت - مصوب 1373 - حسب مورد برای بهره برداری یا واگذاری تخصیص دهد .
ماده 7 - میزان اراضی قابل تخصیص، نحوه انعقاد و مدت قرارداد اجاره، تعیین مال الاجاره، اولویت بهره برداران و سایر موارد مرتبط براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و تائید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.
شماره 79769/ت43222هـ
اصلاح ماده (7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورهیأت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1389 بنا به پیشنهاد شماره 227969/6769 مورخ 18/11/1388 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده 7 ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار، موضوع تصویب‌نامه شماره 49137/ت38223هـ مورخ 5/4/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 7ـ نمونه قرارداد واگذاری برای اراضی موضوع این تصویب‌نامه تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 20144/ت39028ک مورخ 15/2/1387 می‌باشد.
میزان اراضی قابل تخصیص و راه کارهای اجرایی مورد نیاز این تصویب‌نامه با رعایت مفاد قرارداد یادشده براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور و تأیید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در قالب استعدادیابی اراضی وطرح توسعه باغات مناسب ترین واقتصادی ترین گونه های باغی را تعیین و معرفی نماید .
ماده 9 - نظارت بر اجرای طرح ، به استناد ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ، مراتع - مصوب 1386 - مجمع تشخیص مصلحت نظام وآیین نامه اجرایی آن انجام می شود .
ماده 10 - مجریان طرح های موضوع این آیین نامه موظفند اصول فنی حفاظت خاک و آبخیزداری را رعایت نمایند .
ماده 11 - آماده سازی و عملیات زیر بنایی مربوط به اصول فنی با رعایت مفاد طرح های مربوط برای کلیه اراضی موضوع این آیین نامه توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور انجام می شود .
ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت ارتقای دانش بهره برداران موضوع این آیین نامه نسبت به تشکیل کلاسهای آموزشی و ترویجی اقدام نماید
ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی و استانداران ، اعتبارات وتسهیلات مورد نیاز طرحهای موضوع این آیین نامه را هر ساله در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد نمایند .
ماده 14 - کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این آیین نامه به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن سالانه جهت عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک و اجرای ماده ( 11 ) این آیین نامه با درج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی «سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور» قرار خواهد گرفت.
ماده 15 - احکام این تصویب نامه در اراضی واقع در حریم و محدوده شهرها در چارچوب قانون زمین شهری و طرح های توسعه عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل اجرا خواهد بود .
 

افشین باتمانی

متخصص کشاورزی
کاربر ممتاز
جالبه.... به نظر تون میشه کشت در اراضی شیب دار رو مدیریت کرد ؟بدون اینکه کمترین اسیب به خاک این زمین ها وارد بشه......؟

بله میشه...اما اونقد هزینه داره که فقط میشه و الا استفاده ای نداره...
بهتره در اینجور جاها باغ احداث بشه...بر اساس ضوابط....اگه آب هم داشته باشه که چه بهتر
 
بالا