تقویت زبان یزدی با چندی از اصطلاحات

MoHsEN M.P

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اصطلاحات نایاب یزدی جهت تقویت دانشجویان شهرستانی در یزد:
یَتا : یکی
بِل کن : ول کن
جذول : جدول کشی خیابان
گٌنبَز : گنبد
کِفل مَرز : گردفرامرز ( محله ای در یزد)
اوشِئی : آبشاهی (محله ای به نام نعیم آباد)
راسیت میاد؟ : آیا راست می گویی؟
پِلته میزونه : اوضاع و احوال خوب است؟
اُفتو کوروک : بعدازظهر
اوراسَکی : از آن ور
ایراسَکی : از این ور
سَفیل : معطل
مَنِش دِ : به من بسپار
ناخَش گری نکن : اذیت نکن
پا هِشتم تو همه چی : همه چیز رو خراب کردم- درجایی دیگر(بی خیالی)
شوت گاز : تند
اِسَّخ : استخر
اَصِّش : اصلاً
اِقَّدَه : این قدر
اِقَّه : این قدر
اَلّادگی : عمداً
اِمبار : این دفعه
اوَتَّرُک : کمی آن طرف تر
اومبار : آن دفعه
ایَچون : این چنین
بلَّن : بگذارند
پاشَخ کِردَن: بر سرعت پاها افزودن
پَسّا : وضع معیشت خوب
پَسَکی: معکوس
 

@Helen

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات نایاب یزدی جهت تقویت دانشجویان شهرستانی در یزد:
یَتا : یکی
بِل کن : ول کن
جذول : جدول کشی خیابان
گٌنبَز : گنبد
کِفل مَرز : گردفرامرز ( محله ای در یزد)
اوشِئی : آبشاهی (محله ای به نام نعیم آباد)
راسیت میاد؟ : آیا راست می گویی؟
پِلته میزونه : اوضاع و احوال خوب است؟
اُفتو کوروک : بعدازظهر
اوراسَکی : از آن ور
ایراسَکی : از این ور
سَفیل : معطل
مَنِش دِ : به من بسپار
ناخَش گری نکن : اذیت نکن
پا هِشتم تو همه چی : همه چیز رو خراب کردم- درجایی دیگر(بی خیالی)
شوت گاز : تند
اِسَّخ : استخر
اَصِّش : اصلاً
اِقَّدَه : این قدر
اِقَّه : این قدر
اَلّادگی : عمداً
اِمبار : این دفعه
اوَتَّرُک : کمی آن طرف تر
اومبار : آن دفعه
ایَچون : این چنین
بلَّن : بگذارند
پاشَخ کِردَن: بر سرعت پاها افزودن
پَسّا : وضع معیشت خوب
پَسَکی: معکوس
شما با تاپیکات داری زبون یزدی و همه گیر میکنی دو روز دیگه بچه ها به جای ترکی با هم یزدی میحرفن تو تاپیکا:surprised::D
 

@Helen

عضو جدید
کاربر ممتاز
اره دیگه همه باید یاد بگیرن اخر ترمم امتحانه

تستی یا تشریحی
 

Similar threads

بالا