7 نکته کلیدی مالیاتی برای شرکت‌هایی که فعال نیستند.

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
7 نکته کلیدی مالیاتی برای شرکت‌هایی که فعال نیستند.
1. هر شرکتی بعد از ثبت، دارای یک پرونده در اداره امور مالیاتی می شود و مودی مالیاتی محسوب می گردد حتی اگر هیچگونه فعالیتی نداشته باشد.
بنابراین برای اینکه مودی مالیاتی فعال محسوب نشوید باید عدم فعالیت خود را مکتوبا با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی، گزارش کنید.


2. حتما به هنگام ثبت شرکت، در اساسنامه و مدارک ثبت شرکت، آورده نقدی (سرمایه شرکت) خود را مشخص کرده اید. آن بخش از سرمایه شرکت که آنرا به عنوان بخش نقدی سرمایه، اعلام و ثبت کرده اید باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد شرکت، دقیقا به همان میزان، ثبت و معرفی کنید.


3. حتی اگر هیچ گونه فعالیتی ندارید باید ثبت نام شماره اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهید.


4. اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده را باید با تصریح به فعال نبودن، به صورت صفر در مهلت های مقرر به اداره امور مالیاتی ارائه فرمائید.


5. اگر برای شرکتی که فعال نیست یا عدم فعالیتش را به اداره امور مالیاتی گزارش کرده اید حساب بانکی گشایش نموده اید باید دقت کنید که حساب بانکی، هیچگونه گردشی نداشته باشد.
6. از هرگونه خرید و فروش تحت هر عنوان و به نام هر شخصی در شرکتی که آنرا غیر فعال معرفی کرده اید خودداری کنید.


7. دریافت دفاتر پلمپ شده قانونی تا پایان اسفندماه را فراموش ننمائید. حتی اگر فعال نیستید دریافت دفاتر پلمپ شده قانونی، الزامی است.
فراموش نکنید که اظهار کتبی عدم فعالیت، کافی نیست، بلکه واقعا نباید هیچ فعالیتی داشته باشید و نباید هیچ گونه رویدادی که حاکی از فعالیت داشته باشد را ثبت کرده باشید.
 
بالا