کتابهایی که حرف میزنند

sun_girl

کاربر ممتاز
محمد رضا شفیعی کدکنی

محمد رضا شفیعی کدکنی

گزیده ی اشعار در کوچه باغ های نشابور

محمد رضا شفیعی کدکنیزمان: ۳۵ دقیقه


لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
محمد علی جمال زاده

محمد علی جمال زاده

فارسی شکر است

نویسنده: محمد علی جمال زادهزمان: ۳۴ دقیقه
--------------------------------
کباب غاز

نویسنده: محمد علی جمال زاده


زمان کل: ۴۲ دقیقه راوی: فرح بدیعی


لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
استاد مطهری

استاد مطهری

سخنرانی هایی از استاد مطهری
بحران های معنوی و اخلاقی در عصر حاضر (حجم: 6.8MB)

انجطاط مسلمین (حجم: 6.4MB)

معجزه قرآن (حجم: 6.5MB)

وجدان اخلاقی (حجم: 6.8MB)

راه های شناخت خدا (اثبات وجود خدا) (حجم: 6.8MB)

خدا در آینه ی فکر بشر (حجم: 8.7MB)

عدل کلی (حجم: 6.8MB)

عرفان حافظ - بخش اول (حجم: 15.1MB)

عرفان حافظ - بخش دوم (حجم: 14.2MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا - بخش اول (حجم: 14.4MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا - بخش دوم (حجم: 13.7MB)

آزادی معنوی - بخش اول (حجم: 7.8MB)

آزادی معنوی - بخش دوم (حجم: 8MB)

عدل الهی - بخش اول (حجم: 6.8MB)

عدل الهی - بخش دوم (حجم: 13.5MB)

خدا - جلسه اول (حجم: 5.6MB)

خدا - جلسه دوم (حجم: 9.9MB)

اخلاق - بخش اول (حجم: 6.7MB)

اخلاق بخش دوم (حجم: 13.6MB)

حجاب - بخش اول (حجم: 8.3MB)

حجاب - بخش دوم (حجم: 11.4MB)

تعدد زوجات - جلسه اول (حجم: 8.1MB)

تعدد زوجات - جلسه دوم (حجم: 3.6MB)

انسان مادی - جلسه اول (حجم: 6.7MB)

انسان مادی - جلسه دوم (حجم: 7MB)

انسان مادی - جلسه سوم (حجم: 6MB)

حیات - جلسه اول (حجم: 6.9MB)

حیات - جلسه دوم (حجم: 3.4MB)

حیات - جلسه سوم (حجم: 9.2MB)

خلقت - جلسه اول (حجم: 5MB)

خلقت - جلسه دوم (حجم: 6.1MB)

خلقت - جلسه سوم (حجم: 6.9MB)

خلقت - جلسه چهارم (حجم: 7.3MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) - جلسه اول (حجم: 10.4MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) - جلسه دوم (حجم: 7.1MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) - جلسه سوم (حجم: 7.1MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) - جلسه چهارم (حجم: 5.4MB)

احیا تفکر اسلامی - جلسه اول (حجم: 6.5MB)

احیا تفکر اسلامی - جلسه دوم (حجم: 6.8MB)

احیا تفکر اسلامی - جلسه سوم (حجم: 6.7MB)

احیا تفکر اسلامی - جلسه چهارم (حجم: 6.8MB)

احیا تفکر اسلامی - جلسه پنجم (حجم: 6.8MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام - جلسه اول (حجم: 6.3MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام - جلسه دوم (حجم: 6.3MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام - جلسه سوم (حجم: 6.4MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام - جلسه چهارم (حجم: 6.4MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام - جلسه پنجم (حجم: 6.5MB)

سیره نبوی - جلسه اول (حجم: 6.2MB)

سیره نبوی - جلسه دوم (حجم: 6.7MB)

سیره نبوی - جلسه سوم (حجم: 7.7MB)

سیره نبوی - جلسه چهارم(حجم: 7.5MB)

سیره نبوی - جلسه پنجم (حجم: 4.9MB)

سیره نبوی - جلسه ششم(حجم: 7MB)

سیره نبوی - جلسه هفتم(حجم: 9.6MB)

زن - جلسه اول (حجم: 6.1MB)

زن - جلسه دوم (حجم: 5.3MB)

زن - جلسه سوم (حجم: 6.5MB)

زن - جلسه چهارم (حجم: 5.5MB)

زن - جلسه پنجم (حجم: 6.1MB)

زن - جلسه ششم (حجم: 6.3MB)

زن - جلسه هفتم (حجم: 5.5MB)

فطرت - جلسه اول (حجم: 8.5MB)

فطرت - جلسه دوم (حجم: 5.7MB)

فطرت - جلسه سوم (حجم: 6.5MB)

فطرت - جلسه چهارم (حجم: 10MB)

فطرت - جلسه پنجم (حجم: 11.9MB)

فطرت - جلسه ششم (حجم: 9.8MB)

فطرت - جلسه هفتم (حجم: 8.5MB)

فطرت - جلسه هشتم (حجم: 4MB)

فطرت - جلسه نهم (حجم: 7.2MB)

جامعه و تاریخ در قرآن - جلسه اول (حجم: 6.8MB)

جامعه و تاریخ در قرآن - جلسه دوم (حجم: 6.4MB)

جامعه و تاریخ در قرآن - جلسه سوم (حجم: 6.9MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه چهارم (حجم: 7.1MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه پنجم (حجم: 7.1MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه ششم (حجم: 7.1MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه هفتم (حجم: 10.5MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه هشتم (حجم: 10.1MB)

جامعه و تاریخ در قران - جلسه نهم (حجم: 9.5MB)

انسان کامل - جلسه اول (حجم: 7MB)

انسان کامل - جلسه دوم (حجم: 7MB)

انسان کامل - جلسه سوم (حجم: 7.3MB)

انسان کامل - جلسه چهارم (حجم: 8.3MB)

انسان کامل - جلسه پنجم (حجم: 5MB)

انسان کامل - جلسه ششم (حجم: 6.6MB)

انسان کامل - جلسه هفتم (حجم: 6.9MB)

انسان کامل - جلسه هشتم (حجم: 6.5MB)

انسان کامل - جلسه نهم (حجم: 9.2MB)

انسان کامل - جلسه دهم (حجم: 9.7MB)

انسان کامل - جلسه یازدهم (حجم: 8.7MB)

معاد - جلسه اول (حجم: 3.8MB)

معاد - جلسه دوم (حجم: 6.9MB)

معاد - جلسه سوم (حجم: 7MB)

معاد - جلسه چهارم (حجم: 6.7MB)

معاد - جلسه پنجم (حجم: 7MB)

معاد - جلسه ششم (حجم: 7MB)

معاد - جلسه هفتم (حجم: 7.1MB)

معاد - جلسه هشتم (حجم: 7.1MB)

معاد - جلسه نهم (حجم: 6.7MB)

معاد - جلسه دهم (حجم: 6.9MB)

معاد - جلسه یازدهم (حجم: 6.9MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه اول (حجم: 6.9MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه دوم (حجم: 5.2MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه سوم (حجم: 6.4MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه چهارم (حجم: 6.5MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه پنجم (حجم: 8.2MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه ششم (حجم: 5.2MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه هفتم (حجم: 5.2MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه هشتم (حجم: 8MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه نهم (حجم: 4.8MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه دهم (حجم: 7.1MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه یازدهم (حجم: 6.7MB)

اسلام و مقتضیلت زمان - جلسه دوازدهم (حجم: 6.2MB)

معارف قرآن - جلسه اول (حجم: 7.7MB)

معارف قرآن - جلسه دوم (حجم: 7.5MB)

معارف قرآن - جلسه سوم (حجم: 8MB)

معارف قرآن - جلسه چهارم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه پنجم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه ششم (حجم: 7.9MB)

معارف قرآن - جلسه هفتم (حجم: 7.1MB)

معارف قرآن - جلسه هشتم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه نهم (حجم: 7.7MB)

معارف قرآن - جلسه دهم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه یازدهم (حجم: 7.9MB)

معارف قرآن - جلسه دوازدهم (حجم: 7.9MB)

معارف قرآن - جلسه سیزدهم (حجم: 7.6MB)

معارف قرآن - جلسه چهاردهم (حجم: 7.7MB)

معارف قرآن - جلسه پانزدهم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه شانزدهم (حجم: 7.6MB)

معارف قرآن - جلسه هفدهم (حجم: 7.7MB)

معارف قرآن - جلسه هجدهم (حجم: 7.8MB)

معارف قرآن - جلسه نوزدهم (حجم: 7.8MB)
-----------------------------------------------
تفسیر قرآنتفسیر سوره الاعلی - جلسه اول

تفسیر سوره الاعلی - جلسه اول

تفسیر سوره علق - جلسه اول

تفسیر سوره علق - جلسه دوم

تفسیر سوره علق - جلسه سوم

تفسیر سوره الرحمن

تفسیر سوره عصر

تفسیر سوره بقره - جلسه اول

تفسیر سوره بقره - جلسه دوم

تفسیر سوره بقره - جلسه سوم

تفسیر سوره بقره - جلسه چهارم

تفسیر سوره بقره - جلسه پنجم

تفسیر سوره بقره - جلسه ششم

تفسیر سوره بقره - جلسه هفتم

تفسیر سوره بقره - جلسه هشتم

تفسیر سوره بقره - جلسه نهم

تفسیر سوره بقره - جلسه دهم

تفسیر سوره بقره - جلسه یازدهم

تفسیر سوره بقره - جلسه دوازدهم

تفسیر سوره بقره - جلسه سیزدهم

تفسیر سوره دهر - جلسه اول

تفسیر سوره دهر - جلسه دوم

تفسیر سوره دهر - جلسه سوم

تفسیر سوره دهر - جلسه چهارم

تفسیر سوره دهر - جلسه پنجم

تفسیر سوره دخان

تفسیر سوره حمد - جلسه اول

تفسیر سوره حمد - جلسه دوم

تفسیر سوره حمد - جلسه سوم

تفسیر سوره های انشقاق و بروج

تفسیر سوره فجر - جلسه اول

تفسیر سوره فجر - جلسه دوم

تفسیر سوره فتح

تفسیر سوره قدر

تفسیر سوره قلم - جلسه اول

تفسیر سوره قلم - جلسه دوم

تفسیر سوره قلم - جلسه سوم

تفسیر سوره قلم - جلسه چهارم

تفسیر سوره قلم - جلسه پنجم

تفسیر سوره انفطار - جلسه اول

تفسیر سوره انفطار - جلسه دوم

تفسیر سوره انفطار - جلسه سوم

تفسیر سوره قمر - جلسه اول

تفسیر سوره قمر - جلسه دوم

تفسیر سوره های غاشیه و تکاثر

تفسیر سوره غاشیه

تفسیر سوره قیامت - جلسه اول

تفسیر سوره قیامت - جلسه دوم

تفسیر سوره قیامت - جلسه سوم

تفسیر سوره حاقه - جلسه اول

تفسیر سوره حاقه - جلسه دوم

تفسیر سوره حدید

تفسیر سوره حشر - جلسه اول

تفسیر سوره حشر - جلسه دوم

تفسیر سوره های همزه و فیل

تفسیر سوره جاثیه

تفسیر سوره جن - جلسه اول

تفسیر سوره جن - جلسه دوم

تفسیر سوره جن - جلسه سوم

تفسیر سوره جمعه - جلسه اول

تفسیر سوره جمعه - جلسه دوم

تفسیر سوره جمعه - جلسه سوم

تفسیر سوره لیل

تفسیر سوره مسد

تفسیر سوره های معراج و نوح

تفسیر سوره معراج - جلسه اول

تفسیر سوره معراج - جلسه دوم

تفسیر سوره معراج - جلسه سوم

تفسیر سوره معراج - جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک - جلسه اول

تفسیر سوره ملک - جلسه دوم

تفسیر سوره ملک - جلسه سوم

تفسیر سوره ملک - جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک - جلسه پنجم

تفسیر سوره مدثر - جلسه اول

تفسیر سوره مدثر - جلسه دوم

تفسیر سوره مدثر - جلسه سوم

تفسیر سوره مدثر - جلسه چهارم

تفسیر سوره مرسلات - جلسه اول

تفسیر سوره مرسلات - جلسه دوم

تفسیر سوره مرسلات - جلسه سوم

تفسیر سوره مطففین - جلسه اول

تفسیر سوره مطففین - جلسه دوم

تفسیر سوره مطففین و انشقاق

تفسیر سوره منافقون - جلسه اول

تفسیر سوره منافقون - جلسه دوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه اول

تفسیر سوره مزمل - جلسه دوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه سوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه چهارم

تفسیر سوره ممتحنه - جلسه اول

تفسیر سوره ممتحنه - جلسه دوم

تفسیر سوره شمس - جلسه اول

تفسیر سوره شمس - جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن - جلسه اول

تفسیر سوره تغابن - جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن - جلسه سوم

تفسیر سوره طلاق - جلسه اول

تفسیر سوره طلاق - جلسه دوم

تفسیر سوره طلاق - جلسه سوم

تفسیر سوره طارق

تفسیر سوره تین

تفسیر سوره واقعه - جلسه اول

تفسیر سوره واقعه - جلسه دوم

تفسیر سوره واقعه - جلسه سوم

تفسیر سوره زلزله و عادیات

تفسیر سوره ضحی

تفسیر سوره انشراح

تفسیر سوره تحریم - جلسه اول

تفسیر سوره تحریم - جلسه دوم

تفسیر سوره تکویر

تفسیر سوره زخرف - جلسه اول

تفسیر سوره زخرف - جلسه دوم

تفسیر سوره زخرف - جلسه سوم

تفسیر سوره زخرف - جلسه چهارم
--------------------------------------
عدل الهی

نویسنده: آیت الله مرتضی مطهریزمان کل: ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه راوی: رحمان بهلولی

تکثیر شده در سازمان رفاه ملی نابینایان


لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
مسعود بهنود

مسعود بهنود

ضد یاد ها
داستان: آن زن
نویسنده: مسعود بهنود

نشر علمزمان:۲۳ دقیقه


لینک دانلود
 
آخرین ویرایش:

sun_girl

کاربر ممتاز
مولانا جلال الدین بلخی

مولانا جلال الدین بلخی

مثنوی معنوی

مولانا جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی رومیروایت کامل شش دفتر مثنوی مولوی


لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
میخائیل شولوخوف

میخائیل شولوخوف

انسان و سرنوشت

(همراه با نقد و تحلیل کتاب)

نویسنده: میخائیل شولوخوف

ترجمه: ایرج بشیرزمان کل: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه اجرا: رادیو فرهنگ


لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

آشنایی با هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)

زندگینامه و نقش هوشنگ ابتهاج در شعر (غزل) معاصر فارسی و معرفی بعضی از آثارزمان: ۱ساعت و ۵ دقیقه

با اجرای فوق العاده زیبای رادیو اینترنتی عاشیق (اشعار شاعر با صدای خودش)

لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
وودی آلن

وودی آلن

داستان اعترافات یک سارق مادر زاد!(از کتاب مرگ در می زند)

نویسنده: وودی آلن

مترجم: حسین یعقوبیزمان: ۱۸ دقیقه راوی: هانیه سلیمی

لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
وین دایر

وین دایر

اندیشه های ماندگار

تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم

نویسنده: وین دایر

ترجمه محمد رضا آل یاسینراوی: پریسا زمان کل: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه

سر فصل های کتاب:
1- استقلال - رابرت فراست
2- تعادل - ليوناردو داوينچی
3- زندگی جاودانه - اميلی ديکنسون
4- وجود متعالی - رابيندارانات تاگور
5- خلوت تنهايی - گاندی
6- اميد - ميکل آنژ
7- غم موهبت است نه مصيبت - جلال الدين رومی
8- تجسم - ويليام جيمز
9- کار - خليل جبران
10- فروتنی - الکساندر پوپ
11- نيروی عشق - پير تيل هارد دچاردين
12- اکنون - عمر خيام
13- رنج - پاراماهانزا يوگاناندا
14- قوه ی خيال - سامويل تايلر کالريج
15- آرامش مراقبه - فيثاغورث ، پاسکال
الی آخر...

Wisdom of The Ages
60 Days to Enlightenment

Written and Read By :
Wayne W DyerPublisher: HarperCollins
Time : 75 Minute

Amazon.com Review
Wisdom of the Ages reads like a workshop on "What the Masters can Teach You." Author Wayne Dyer offers wisdom taught by the world's "great teachers" (such as Buddha, Jesus, Confucius, Michelangelo, and Emily Dickinson) and then provides an easy-to-digest interpretation for modern readers. The book is formatted into daily, quoted passages (around a page in length) from 60 of these teachers--the "60 Days to Enlightenment" in the book's title. After each quote, Dyer offers his own thoughts on how the "lesson" can be applied to contemporary life. After his essay, the author includes a list of exercises to put the teacher's advice to use. Each passage includes a heading--"Soulcenter" for a quote from Herman Melville's Moby Dick, or "Communication" for William Blake's poem "A Poison Tree," for example. While his tone is always reverent, Dyer's interpretations occasionally sound flat and obvious--as if he is dumbing down the language for his audience, rather than elevating readers to a higher consciousness (or at least a higher education). This is a shame, because when Dyer writes with the eloquent and enthusiastic voice that earned him his huge popularity--glimpses of that voice do appear in this book--one sees why so many consider him a "master teacher" in his own right. --Gail Hudson

لینک دانلود
 

sun_girl

کاربر ممتاز
قرآن

قرآن

قرآن
ترجمه فارسی صوتی قرآن از روی ترجمه استاد بختیاری نژاداجرای آقای حسن زمان زاده
----------------------------------
قرآن (عربی) با ترتیل استاد پرهیزگار

ترجمه فارسی صوتی قرآن از روی ترجمه استاد فولادوند

اجرای آقای هدایت فر

----------------------
Quran
English Tranlation


(قرآن با ترجمه صوتی انگلیسی)لینک دانلود
 

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
ممنون....
خيلي خيلي عالي بود.... :gol:
حيف كه بيشتر از اين تشكر ندارم و تشكرها هم گوياي كامل تقدير از كار زيبا و عاليتون نيست.....
 

mary90

کاربر ممتاز
ممنون
وای چی کار کردی
من کلی با این کتابها خاطره دارم....
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
شازده کوچولو

نویسنده: آنتوان دو سنت اگزوپری

برگردان: احمد شاملوزمان کل:۱ ساعت و ۳۰ دقیقه روایان: احمد شاملو و جمعی از گویندگان صدا و سیما

کتاب «شازده کوچولو» به زبان اانگلیسی:

The Little Prince
Written By
Antoine de Saint-Exupéry


Narrator: Richard Gere Runtime: 45 min


لینک دانلود

خیلی خیلی ممنون دوست عزیز.:w30:
به دوستان پیشنهاد میکنم اینو حتما گوش بدید.
 

sun_girl

کاربر ممتاز
بسیار بسیار عالی ممنون از زحمتی که کشیدید:gol:
:gol:
ممنون....
خيلي خيلي عالي بود.... :gol:
حيف كه بيشتر از اين تشكر ندارم و تشكرها هم گوياي كامل تقدير از كار زيبا و عاليتون نيست.....
:gol:
ممنون دوست عزیز، تشکر لازم نیست.. کاری نکردم که
ایشاا... مورد استفاده دوستان قرار بگیرن
متشکرم
ممنون
وای چی کار کردی
من کلی با این کتابها خاطره دارم....
:gol:

خیلی خیلی ممنون دوست عزیز.:w30:
به دوستان پیشنهاد میکنم اینو حتما گوش بدید.
:gol:
مرسی عزیز، چشم حتما
فوق العاده بود امیدنیای عزیز...خیلی عالی...مممنون:w27::w27::w27:
:gol:

از همه دوستانی که منو شرمنده لطفشون کردن بسیار سپاسگذارم:gol:

الان هم از سایر دوستان تقاضا دارم چنانچه کتابهای صوتی دیگری رو سراغ دارن اینجا بذارن تا بتونیم استفاده کنیم.

متشکرم :gol:
 
آخرین ویرایش:

t.salehi

کاربر ممتاز
بسیار عالی بود امید نیای عزیز:gol:
ممنون، کتاب های خیلی خوبی هستند.;)
حیف که الان نمیتونم دانلود کنم.
 
بالا