پایدارترین ساختار

reihaneh217

عضو جدید
پایدارترین ساختار ۱و۴ ترشیو بوتیل هگزان چیست باتوجه به اینکه فرم صندلی مناسب نمیباشد چون استخلاف حجیم در موقعیت محوری قرارنمیگیرد
 
بالا