نخستين تلفن همراه پستانداران !

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
محققان با برنامه‌ريزي مجدد سلول‌هاي پستانداران، آنها را قادر به برقراري تماس با يكديگر از طريق سيگنال‌هاي شيميايي كردند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برقراري تماس شامل انتقال اطلاعات از A‌ به B‌ است و در طول اين ارتباط دو سويه سيگنال‌هاي الكتريكي ارسال مي‌شود.

تيم تحقيقاتي دپارتمان مهندسي علوم زيستي مركز ETH‌ زوريخ به سرپرستي «مارتين فوسنگر» و «جورج استلينگ» بر پايه همين فرمول و با استفاده از اجزاء بيولوژيكي موفق به طراحي نخستين تلفن همراه پستانداران شدند.

دراين روش سلول‌هاي پستانداران به گونه اي برنامه ريزي مي شوند كه امكان برقراري تماس بين دو سلول از طريق سيگنال هاي شيميايي فراهم مي شود.

بدين ترتيب براي نخستين بار سيستم ارتباطي دو سويه مصنوعي درون سلول پستانداران جاي گرفته است كه به اختلاف غلظت در مولكول هاي سيگنال دهنده پاسخ مي دهد.

با استفاده از مولكول هاي سيگنال دهنده، دستگاهي با اجزاي بيولوژيكي ساخته شده است كه قادر به دريافت، پردازش و پاسخ به اين سيگنال‌هاست. اين دستگاه شامل ژن‌هاي مناسب و توليدات آنها يعني پروتئين‌هاست كه بصورت منطقي با يكديگر مرتبط مي‌شوند.

يك آنزيم كار توليد اسيد آمينه تريپتوفان نوع L‌ از ايندول را كه از خارج به سلول فرستنده معرفي مي‌شود، بر عهده دارد.

اين مولكول كوچك به سلول‌هاي گيرنده كه كار پردازش را انجام مي دهند، وارد مي شوند و پاسخ به تريپتوفانL‌، توليد «استالدئيد» توسط گيرنده است كه سلول فرستنده قادر به دريافت آن است.

اگر پس از مدت زمان مشخص غلظت خاص استالدئيد حاصل شده يا ايندول تمام شود، سلول هاي فرستنده كار توليد تريپتوفان L‌ را متوقف كرده و سيستم خود را خاموش مي كند.

درحاليكه پيش از اين محققان شبكه هاي ارتباطي سيستماتيك را براي باكتري و سلول هاي مخمر توسعه داده اند، اما به گفته «فوسنگر» اين شبكه ارتباطي به معناي واقعي يك تلفن همراه است كه براي نخستين بار از سلول هاي پيچيده پستانداران ساخته شده است.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
*** s.mahdi *** نخستين تلفن همراه پستانداران علوم جانوری 0

Similar threads

بالا