لوکاچ: بازگشت به عینیت

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
مدیر تالار


مقدمه از دکتر مجید مددیبرگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی

این مقاله ترجمه ای است از مصاحبه نشریه la quinzaine littéraire با گئورگ لوکاچ که در شماره ۱۷ آن به چاپ رسیده است. مصاحبه از: Naim Kattall
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
milad835 کتاب بازگشت به خویشتن مرجع دانلود فلسفه 0

Similar threads

بالا