ساير هورمون‌هاي دستگاه گوارشي

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
[FONT=&quot]هورمون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جايگاه ترشح[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]عمل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گاسترين[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]معده و روده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ترشح اسيد معده و پپسين[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]كوله سيستوكنين ([/FONT][FONT=&quot]CCK[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]روده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ترشح آميلاز پانكراس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]سكرتين [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]روده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ترشح بيكربنات پانكراس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پلي پپتيد مهاري معده ([/FONT][FONT=&quot]GIP[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]روده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ترشح اسيد معده را مهار مي‌كند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]انكفالين‌ها [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]معده و روده، كيسه صفرا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]اعمال مشابه به مواد مخدر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]BLI[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]معده و روده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]آزادسازي گاسترين و [/FONT][FONT=&quot]cck[/FONT][FONT=&quot] را تحريك مي‌كند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پلي‌پپتيد پانكراس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پانكراس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ترشح بيكربنات و پروتئين‌هاي پانكراس را مهار مي‌كند[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]گره­لين[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]معده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]باعث افزايش اشتها[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
 
بالا