تمرينات پاس بغل پا

hasport37

New member
[h=3]پاى ضربه[/h] پاى ضربه از عقب حركت كرده، با بغل پا به پشت توپ ضربه مى‌زند. (شكل - ضربهٔ بغل پا) بعد از وارد آوردن ضربه ادامهٔ حركت پا در جهت مسير توپ الزامى است. مچ پاى ضربه بايد كاملاً محكم نگه داشته شود.
ضربهٔ بغل پا​
[h=3]پاى تكيه[/h] پاى تكيه در فاصلهٔ مناسب در كنار و امتداد توپ قرار مى‌گيرد. پنجهٔ پاى تكيه بايد در جهت هدف باشد. (شكل - وضعيت صحيح پاى تكيه)

">
وضعيت صحيح پاى تكيه

[h=3]وضعيت سر[/h] وضعيت سر ثابت است و چشم به توپ دوخته مى‌شود.

بالاتنه به نحوى قرار گيرد كه متمايل به عقب نباشد آموزش فوتبال در غير اين‌صورت توپ از زمين بلند مى‌شود.

[h=3]نقاط قوت[/h] دقت در پاس بغل پا بسيار اطمينان‌بخش است.

[h=3]نقاط ضعف[/h] مسير پاس، از سوى حريف تشخيص داده مى‌شود.

- بردِ اين پاس كم است.

- به هنگام اجراء اين تكنيك آهنگ دويدن تغيير مى‌كند.

- سرعت حركت توپ محدود است.
 
بالا