تفاوت بین اختراع و اکتشاف

patent.institute

عضو جدید

تفاوت بین اختراع و اکتشاف

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقتنامه جنبه های تجاری و حقوق مالکیت معنوی (تریپس) و
معاهده همکاری ثبت اختراع (pct) صرفا به
اختراع پرداخته شده است و از اکتشافات مطلبی نیامده است. در بند 4 ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی از اکتشافات علمی به عنوان یکی از مقولات حقوق مالکیت معنوی حمایت به عمل آمده است. همچنین در بند (1) ماده (1) ماهده ژنو تصویب شده در سال 1978 میلادی اکتشاف به شناخت پدیده ها، قوانین و یا خصوصات عالم ماده که قبل از این شناخته نشده و قابل ارزیابی نبوده باشند تعریف شده است. به هر حال روشن است در صورتی که کشفیات در مواد طبیعی مانند موضوعات بیولوژیک از جمله DNA خصوصیات اختراع را در اثر تصنع بشر بدست آورد به عنوان اختراع قابل ثبت می باشد.

قانون گذار ایران در ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات، اختراع و اکتضاف را قابل ثبت دانسته است و بکار بردن کلمه "اکتشاف" در قانون ایران این ذهنیت را تقویت کرده استکه کشف چیزهایی که در جهان طبیعت وجود دارد را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد. این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدید آوردن شی جدید بدانیم می توان آن را مترادف با کلمه اختراع تلقی و قابل ثبت دانست ولی اگر اکتشاف را به معنای کشف چیزهایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب نمی آید. زیرا در یک عمل اختراعی به حساب نمی آید. زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.
با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانون گذار از به کاربردن کلمه «اکتشاف» بیان فعالتی اختراعی بوده به ویژه که فقط دو مورد در قانون ثبت علائم و اختراعات کلمه «اکتشاف» به کار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده است.
لازم به ذکر است که در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، کشفیات به صراحت از حیطه حمایت از اختراع خارج شده اند.
با توجه به تعریفی که از اختراع بعمل آده است اختراع ممکن است مربوط به یک فرآورده (محصول، کالا)یا یک فرآیند باشد.
در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات نیز این تفکیک به نحو روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: حقوق ناشی از ورقه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
1- اعمال مربوط به کالاها و سائلی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه شده اند.
2- استفاده از وسائل در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی، مرزهای زمینی یا آب های ایران شده اند.

منبع: کتاب حقوق اختراعات نوشته دکتر سید حسین میر حسینی
http://pellekan.ir/
 
بالا