تخمین ضریب بهره‌وری TBM بر اساس شاخص‌های سیستم طبقه‌بندی مهندسی سنگ و نیروی نفوذ ماشین

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
مرتضی احمدی ؛ حمید رضا نجاتی
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
تخمین نرخ پیشروی ماشین‌های حفر تونل، به منظور تعیین برنامة زمانی و برآورد هزینه‌های اجرایی در پروژه‌های تونلسازی با حفر مکانیزه، ضروری می‌باشد؛ برای این منظور لازم است تا ضریب بهره‌وری ماشین حفر تونل مشخص شده تا براساس آن نرخ پیشروی ماشین تعیین شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین ضریب بهره‌وری ماشین TBM باز، بر اساس سیستم‌های طبقه‌بندی سنگ (RMR و Q) و نیروی نفوذ ماشین می‌باشد. برای این منظور مجموعه ای از داده‌های مربوط به تونلسازی با ماشین TBM باز جمع آوری شده و با انجام آزمون پیرسن بر روی داده‌ها میزان همبستگی ضریب بهره‌وری با RMR، Q، نیروی نفوذ تیغه، NRMR (RMR اصلاح نشده) و MQ (Q اصلاح شده) تعیین شده است. از آنجایی که ضریب بهره‌وری ماشین TBM ارتباط نزدیکی با وضعیت پایداری تونل‌ها دارد؛ انتظار می­رود شاخص‌های مربوط به سیستم‌های طبقه‌بندی مهندسی سنگ ارتباط نزدیکی با ضریب بهره‌وری ماشین‌های حفر تونل داشته باشند. بر اساس تحلیل‌های انجام شده مشخص شده است که رابطة معناداری بین ضریب بهره‌وری و شاخص‌های MQ و NRMR وجود دارد؛ لذا پس از بررسی روابط متعدد، مناسب ترین رابطه برای تخمین ضریب بهره­وری ماشین‌های TBM باز، بر اساس شاخص‌های MQ، NRMR، نیروی نفوذ تیغة ماشین و همچنین با در نظر گرفتن سایر تاخیر‌های اجرایی ارائه شده است.

کلیدواژگان
ضریب بهره وری؛ TBM باز؛ تحلیل آماری؛ طبقه بندی مهندسی سنگ؛ نیروی نفوذ ماشین

______________________________________
http://www.mediafire.com/download/a0v3fyecc6cjv6h/507.pdf
 
بالا